«Hei, jeg er mus­lim»

Faedrelandsvennen - - MENING -

Lør­dag for­mid­dag var un­der­teg­ne­de og noen ven­ner i Mar­kens. En fin dag om enn litt kjø­lig. Midt i den trav­le gata sto det to unge kvin­ner på hver sin side av Mar­kens med ro­ser i hen­de­ne.

●● Noen pas­ser­te dem litt und­ren­de, and­re uten et blikk, men vi da­mer stop­pet opp. Ro­ser skif­tet hen­der og rundt ro­sen hang det en li­ten bro­sjy­re med over­skrif­ten «Hei, jeg er mus­lim».

På godt norsk for­tal­te den hi­jab­kled­te kvin­nen hva hen­sik­ten var med både bloms­ten og bro­sjy­ren. Hun sa: vi er en gjeng en­ga­sjer­te og ak­ti­ve ung­dom­mer fra ISMG Ung­dom, en islamsk ung­doms­or­ga­ni­sa­sjon som ak­tivt job­ber for å iva­re­ta nors­ke mus­li­mers in­ter­es­ser. Vi­de­re for­tal­te hun om at de ak­tivt job­ber so­si­alt med ak­ti­vi­te­ter ret­tet mot ung­dom­men. Og sa at vi er her idag for å gi dere mu­lig­he­ten til å bli bed­re kjent med oss og for å sva­re på spørs­mål fra dere. Hun var inn­om at sta­dig fle­re i Ves­ten an­ser islam som en trus­sel for sam­fun­net. Hun nevn­te at man­ge mus­li­mer mø­ter for­dom­mer, noe som bi­drar til split­tel­se i sam­fun­net. Og hun nevn­te at mang­len­de kunn­skap og svek­ket kom­mu­ni­ka­sjon bi­drar til nett­opp - for­dom­mer.

Hun opp­ford­ret til sam­ta­le, til at vi stil­te spørs­mål og at hun fikk lov til å in­tro­du­se­re seg seg og li­vet sitt. Vi ble be­ve­ge­de alle tre og mum­let noe om mot og et godt til­tak. Hans Wil­helm Stein­feldt sa i de­batt­pro­gram­met Torp på NRK2 for noen uker si­den at frykt er for­væ­rel­set til ra­sis­me.

Tygg litt på det. Ja, er det ikke slik at det vi ikke kjen­ner kan vir­ke skum­melt og frem­med­ar­tet. Der­for tar vi gjer­ne av­stand fra an­ner­le­des­he­ten og nær­mer oss ikke den med et åpent sinn.

Når jeg går i vår vak­re by, så smi­ler jeg ofte til folk som ty­de­lig er fra and­re land og kul­tu­rer. De har ikke gjort meg noe. Jeg lu­rer nys­gjer­rig på hvor de kom­mer fra, om de har det bra i Kristiansand og om hvor­dan li­vet de­res vil arte seg etter hvert.

Ro­sen jeg fikk står nå i en vase og min­ner meg på at jeg er en av de hel­di­ge i verden. Jeg har alt. Man­ge har in­gen­ting. BERIT SVENSEN, Kristiansand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.