Vi be­kla­ger

Faedrelandsvennen - - MENING -

26. april tryk­ket vi et inn­legg med tit­te­len «Opp­sikts­vek­ken­de om ny­norsk» av Jan Grønlund. Den­ne teks­ten var imid­ler­tid ikke ment som et inn­legg, men som en følge­tekst til en mail med and­re debattinnlegg til Fædre­lands­ven­nen. Vi be­kla­ger at den kom på trykk som et debattinnlegg. Un­der føl­ger en tekst fra Grønlund i den an­led­ning. Red.

●● Be­kla­ger inn­leg­get

Kjæ­re Ålaug Rosse­land. Jeg be­kla­ger at inn­leg­get «Opp­sikts­vek­ken­de om ny­norsk» 27. april kom her på de­batt­si­de­ne i Fædre­lands­ven­nen. Det er de­batt-re­dak­sjo­nens feil at det kom i avi­sen. Jeg er eks­pert i mo­der­ne re­to­rikk, så jeg kan na­tur­lig­vis ald­ri fin­ne på å skri­ve at ditt inn­legg var rin­ge. Det er ald­ri jeg som sva­rer som skal fin­ne den kon­klu­sjon. For­hå­pent­lig kan du god­ta den­ne unn­skyld­ning.

Når jeg skri­ver inn­legg, skri­ves der all­tid noen kom­men­tar til inn­leg­get. Det kan være dokumentasjon, tan­ker som kun­ne være med el­ler be­døm­mel­se av inn­legg. Det er van­vit­tig, at Fædre­lands­ven­nen gjør mine kom­men­ta­rer om til et debattinnlegg. Der er ald­ri tvil om hva der er inn­legg, og hva der er kom­men­ta­rer. Det er trist at de­batt-re­dak­sjo­nen kan lage den slags feil.

JAN GRØNLUND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.