Ci­tro­en lan­se­rer lad­bar 4X4-suv

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Ci­tro­en gjør som nes­ten alle and­re bil­pro­du­sen­ter, sat­ser i suv-mar­ke­det. Og en­de­lig kom­mer en Ci­tro­en med fire­hjuls­trekk.

Un­der bil­ut­stil­lin­gen i Shanghai for to år si­den vis­te Ci­troën frem kon­sept­bi­len Air­cross Con­cept, og nå vi­ser man for førs­te gang fra pro­duk­sjons­bi­len som er sterkt in­spi­rert av det­te kon­sep­tet. Nye C5 Air­cross er nes­te steg i Ci­troëns i suv-seg­men­tet, et mar­ked som bare vokser og vokser der hver fjer­de nye bil som blir solgt i verden hø­rer til i det­te seg­men­tet.

Bi­len som vi­ses fram i Shanghai nå er mo­to­ri­sert med tan­ke på det ki­ne­sis­ke mar­ke­det. Det be­tyr at den le­ve­res med ben­sin­mo­to­rer på 165 og 200 heste­kref­ter i kom­bi­na­sjon med en sekstrinns auto­mat­gir­kas­se.

C5 Air­cross vil imid­ler­tid også bli til­gjen­ge­lig som lad­bar hy­brid, og blir med det den førs­te mo­del­len som får Ci­troëns nye E-AWD­driv­verk. Det be­står av en ben­sin­mo­tor som yter 200 heste­kref­ter i kom­bi­na­sjon med en el­mo­tor på hver ak­sel. To­talt vil den­ne mo­del­len yte 300 heste­kref­ter og ha fire­hjuls­drift – og blir med det Ci­troëns kraf­tigs­te pro­duk­sjons­mo­dell noen­sin­ne.

Den lad­ba­re hy­bri­den vil kun­ne ope­re­res i fire for­skjel­li­ge modi: hele­lek­trisk med en rekke­vid­de på 60 kilo­me­ter, Hy­brid for leng­re dis­tan­ser uten la­ding, kom­bi­nert og 4X4.

C5 Air­cross er for­ven­tet å lan­se­res på det euro­pe­is­ke mar­ke­det i and­re halv­år 2018. Den vil være Ci­troëns førs­te lad­ba­re hy­brid.

C-SEG­MEN­TET

Med en leng­de på 4,5 me­ter, bred­de på 1,84 me­ter og høy­de på 1,67 me­ter plas­se­rer den seg i det så­kal­te C-seg­men­tet for suv-er.

Som de fles­te and­re nye bi­ler kan C5 Air­cross blant an­net le­ve­res med ut­styr som skilt­gjen­kjen­ning, auto­ma­tis­ke front­lys, auto­ma­tisk nød­brems, adap­tiv cruisecon­trol med stopp­funk­sjon, fil­hol­der­as­sis­tent, blind­sone­over­våk­ning og 360-gra­ders par­ke­rings­as­sis­tent som vi­ser bi­len fra et fugle­per­spek­tiv på skjer­men i in­stru­ment­pa­ne­let.

Bi­len er også ut­styrt med så­kalt grip con­trol som i vans­ke­lig ter­reng jus­te­rer antis­ladd-funk­sjo­nen i Esp-sys­te­met til de for­skjel­li­ge si­tua­sjo­ne­ne.

FOTO: CI­TRO­EN

Pro­duk­sjo­nen av Ci­tro­en C5 Air­cross star­ter nes­te år. Bi­len blir å få som lad­bar hy­brid med fire­hjuls­trekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.