Ford opp­gra­de­rer Fo­cus Elect­ric med leng­re rekke­vid­de og hyg­ge­lig pris

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Det ble in­gen suk­sess for Ford da de lan­ser­te elek­tris­ke Fo­cus. Nå kom­mer den i opp­gra­dert ver­sjon, leng­re rekke­vid­de og til en svært hyg­ge­lig pris.

Pro­duk­sjo­nen har al­le­re­de star­tet på ny­ut­ga­ven av Fo­cus Elect­ric som har økt rekke­vid­den fra 162 til 225 kilo­me­ter. Med en start­pris på 239.000 kro­ner for en svært vel­ut­styrt bil, kan nye Fo­cus Elect­ric være et ak­tu­elt al­ter­na­tiv. Nå har den også fått mu­lig­het til hur- tig­la­ding, noe som ble sett på som et stort savn da den elek­tris­ke ut­ga­ven av Ford Fo­cus ble lan­sert i 2013. På en halv time kan bat­te­ri­ene la­des til 80 pro­sent ka­pa­si­tet.

– Nå får vi et pro­dukt som gjør oss svært kon­kur­ranse­dyk­tig på el­bil­fron­ten, sier dag­lig leder Per Gun­nar Aa­sen hos Bay Auto i Sør­lands­par­ken. Han ven­ter inn de førs­te bi­le­ne i slut­ten av mai el­ler tid­lig i juni, og pe­ker spe­si­elt på det høye ut­styrs­ni­vå­et nye Fo­cus Elect­ric får.

Aa­sen min­ner om at Fo­cus i man­ge år vært en av ver­dens mest po­pu­læ­re bi­ler. – Der­for er det helt na­tur­lig for oss at den også skal kon­kur­re­re om kun­de­ne i el­bil­mar­ke­det, sier Bay Auto-sje­fen. Han me­ner at en rekke­vid­de på 225 km samt mu­lig­het for hur­tig­la­ding, vil dek­ke be­ho­vet for vel­dig man­ge.

Fo­cus Elect­ric får ny­es­te ver­sjon av Fords infotain­ment­sys­tem der man fra en åtte tom­mers be­rø­rings­skjerm kan sty­re smart- te­le­fon, mu­sikk, na­vi­ga­sjon og klima­an­legg med stemme­kom­man­do­er på norsk el­ler ved be- rø­ring. Bi­len kan også for­var­mes ved hjelp av en app på mo­bil­te­le­fo­nen.

Rygge­ka­me­ra, to-sone auto­ma­tisk klima­kon­troll og na­vi­ga­sjon er noen av stikk­or­de­ne for hva som fin­nes av ut­styr på bi­len. Kon­kur­ran­sen på el­bil­mar­ke­det hard­ner yt­ter­li­ge­re til.

FOTO: FORD.NO

Ford Fo­cus Electri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.