50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

4. MAI 1967

●● Den gres­ke in­nen­riks­mi­nis­ter Sty­li­anos Pata­cos er­klær­te sent i går kveld at det frem­de­les ek­sis­te­rer et «il­le­galt kom­mu­nis­tisk ap­pa­rat» i Hel­las. – Far­li­ge kom­mu­nis­ter vil imid­ler­tid bli slup­pet ut av fan­gen­skap når de er blitt gode gre­ke­re og slut­ter å ad­ly­de ord­rer fra ut­lan­det, sa Pata­cos. Han opp­lystepp y at det til tross for man­ge ar­resta­sjo­ner av venstre­ori­en­ter­te le­de­re er blitt dis­tri­bu­ert «re­vo­lu­sjo­næ­re» flyge­blad og malt slag­ord på veg­ge­ne i den gres­ke ho­ved­stad etter at den mi­li­tæ- re makt­over­ta­gel­se fant sted 21. april. l.

– Re­gje­rin­gen har be­vist at den for­fek­ek­ter li­be­ra­le prin­sip­per, men den vil ikke ak­sep­te­re sli­ke il­le­ga­le ak­ti­vi­te­ter, er­klær­klær­te Pata­cos.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.