25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

4. MAI 1992

●● Lo­kal­sy­ke­ne i Mandal og Far­sund skal ikke ha døgn­kon­ti­nu­er­lig akutt­funk­sjon. Syke­hu­se­ne i Kristiansand og Flekke­fjord skal rus­tes opp. Føde­av­de­lin­gen i Far­sund skal leg­ges ned, og ut­byg­gings­pla­ne­ne re­vi­de­res. Det er fyl fyl­kes­lege Kristian hage­stads svar til So­sial­de­par­te­men­tet som har bedt ham vur­de­re fyl­kets frem­ti­di­ge syke­hus­struk­tur. – Jeg har gitt opp lege­stan­den. Nå set­ter jeg min lit til po­li­ti­ker­ne, sier ak­sjons­le­de­ren for Far­sund Syke­hus, Elin Salve­sen. Men det er ikke sik­kert at hun kan lite på po­li­ti­ker­ne. Både fyl­kes­ord­fø­re­ren, vara­ord­fø­re­ren og fle­re and­re sen­tra­le po­li­ti­ke­re sy­nes å v være på glid mot Hage­stads syns­punk­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.