FAKTA

Halvt men­nes­ke, halvt ma­skin. Hard­bar­ket og sterk. Slik ble gjer­ne en triat­let fram­stilt. Helt til Nor­ges Triat­lon­for­bund tok grep.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: AN­DERS MINGE an­ders.minge@af­ten­bla­det.no

Sol fra blå him­mel, vind­stil­le og sand­dyn­ger. Tem­pe­ra­tu­ren i van­net er det enes­te som skil­ler Refs­nes­stran­den på Jæ­ren fra all ver­dens be­røm­te stren­der.

Lars Zacha­rias­sen drar kjapt på seg våt­drakt, bade­het­te og svømme­bril­ler. Trek­ker pus­ten – og lø­per til havs. Nå er det to år si­den fy­sio­te­ra­peu­ten ble bitt av triat­lon­ba­sil­len.

Og han er ikke ale­ne. På få år har an­tal­let nors­ke triat­le­ter nær dob­let seg.

Hard­bar­ket, sterk og ma­skin­pre­get. Slik ble gjer­ne en triat­let frem­stilt. I Nor­ge lå sat­sin­gen på vin­ter­triat­lon (løp-syk­kel-lang­renn) og lan­ge dis­tan­ser. Barn og unge var nær­mest fra­væ­ren­de. For fire år si­den la der­for Nor­ges triat­lon­for­bund en ny stra­tegi­plan.

Mål: Å gjø­re triat­lon til en folke­sport, at­trak­tiv for barn, unge og voks­ne.

De vik­tigs­te end­rin­ge­ne de øns­ket var:

▪ Re­krut­te­re barn og ung­dom. ▪ Be­hol­de og re­krut­te­re nye klubb­med­lem­mer.

▪ Ut­vik­le klub­ber.

▪ Ska­pe fest­stem­ning på alle ar­ran­ge­men­ter.

▪ Ut­vik­le elite­ut­øve­re. ▪ Til­pas­se dis­tan­ser for de yngs­te.

▪ Ufar­lig­gjø­re idret­ten.

– Vi har en eks­plo­siv øk­ning i in­ter­es­se. Nå har vi 180 triat­lon­klub­ber i Nor­ge. Det er 100 fle­re enn for fire år si­den, for­tel­ler ge­ne­ral­sek­re­tær Ka­ri Ug­lem i Nor­ges Triat­lon­for­bund.

Også an­tall løp har økt. I 2017 står Triat­lon­for­bun­det bak 75 kon­kur­ran­ser.

IN­STA­GRAM TOK AV

Let­tet av å være ute av det fris­ke salt­van­net, syk­ler Lars Zacha­rias­sen av går­de. Sam­ti­dig som in­ter­es­sen for triat­lon skjøt fart, åp­net han In­sta­gram-kon­to­en, Triat­lars, hvor han leg­ger ut bil­der av seg selv, tatt med en hu­mo­ris­tisk vri. 36.400 per­soner føl­ger ham.

– Jeg øns­ker å for­mid­le at vi le­ver nor­ma­le liv, og at tre­ning og triat­lon er noe vi gjør for å ha en hobby. Jeg tror man­ge kjen­ner seg igjen i det. Spor­ten er ikke bare for de al­ler tøf­fes­te, sier Zacha­rias­sen. Han er sports­lig leder i Bry­ne triat­lon­klubb, som

Tre­ning for ny­be­gyn­ne­re

● Man­dag: Én time i svømme­bas­seng.

● 40-60 mi­nut­ter lø­ping.

● 60-90 mi­nut­ter syk­ling.

Ons­dag: Lør­dag:

● Va­ri­er løpe- og syk­kel­tre­nin­ge­ne med ro­lig lang­kjø­ring og in­ter­valløk­ter

● Øns­ker du å tre­ne fle­re øk­ter i uken, velg den gre­nen du tri­ves best med. i år og nes­te år ar­ran­ge­rer NM i triat­lon, sprint.

Selv kun­ne han knapt svøm­me da han for to år si­den stil­te til sin førs­te tre­ning.

– Jeg har all­tid vært en elen­dig svøm­mer. Førs­te svømme­tre­nin­gen klar­te jeg å svøm­me 400 me­ter på én time, sier han og leg­ger til:

– Svøm­ming er uan­sett det vi gjør minst i en kon­kur­ran­se. Og bryst­svøm­ming går helt fint. Jeg har fort­satt en tra­gisk tek­nikk, men kla­rer meg godt nok.

Ka­ri Ug­lem i Triat­lon­for­bun­det er klar over at svøm­min­gen ofte fø­les som det størs­te hin­de­ret for dem som ald­ri har prøvd spor­ten før.

– Ta kon­takt med en klubb el­ler ar­ran­gør. Det fin­nes også kurs i å svøm­me i sjø og vann. Dess­uten gir våt­drak­ten deg opp­drift og gjør svøm­min­gen let­te­re.

EN­KELT UT­STYR

In­gen bru­ker mer pen­ger på sports­ut­styr enn nord­menn. I fjor kjøp­te vi sports­ut­styr for over 15 mil­li­ar­der kro­ner, noe som er en øk­ning med 6,6 pro­sent fra 2015, iføl­ge Sports­bran­sjen.

Også Zacha­rias­sen er glad i flott sports­ut­styr, men be­dy­rer at man ab­so­lutt ikke tren­ger det rå­es­te for å del­ta i kon­kur­ran­ser. Her er hans råd til ny­be­gyn­ne­re:

Svøm­ming: Du bør du ha våt­drakt og helst svømme­bril­ler. En helt ok drakt får du for 1500 kro­ner. Det er hel­ler ikke av­gjø­ren­de at drak­ten er spe­sial­la­get for svøm­ming.

Syk­ling: Det spil­ler in­gen rol­le hvil­ken syk­kel du bru­ker. I en kon­kur­ran­se vil du tref­fe folk med ter­reng­syk­kel el­ler dame­syk­kel med korg på sty­ret. Du vil også tref­fe dem som stil­ler med tempo­syk­kel til 150.000 kro­ner. Husk hjelm.

Lø­ping: Sko.

Gle­den ved å mest­re noe litt uten­for kom­fort­so­nen, pluss et in­klu­de­ren­de mil­jø med lite ri­va­li­se­ring, trek­ker Zacha­rias­sen fram som år­sa­ker til at in­ter­es­sen for spor­ten øker.

– De dår­ligs­te og de bes­te er i sam­me skifte­om­rå­de. Alle snak­ker sam­men og gir hver­and­re råd og vink.

Han me­ner også at triat­lon­kon­kur­ran­ser skil­ler seg fra mo­sjons­løp og syk­kel­ritt.

– Det er flott med alle for­mer for kon­kur­ran­se. Men jeg opp­le­ver at det er mer knuf­fing og kni­ving i syk­ling og lø­ping. I triat­lon er det mer en kon­kur­ran­se mot seg selv – og mind­re mot and­re, tror han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.