Hva skjer når man svøm­mer i kaldt vann?

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Fors­ker og triat­lo­n­en­tu­si­ast, Jør­gen Me­lau, kan snart gi oss sva­ret.

Klok­ken er fire på nat­ten, året er 2015. Del­ta­ker­ne i Norse­man Ex­tre­me Triathlon trip­per på fer­ge­dek­ket, vel vi­ten­de om at de snart skal kas­te seg i Har­dan­ger­fjor­den og svøm­me 3800 me­ter. Van­net hol­der kun ti gra­der. Sik­ker­hets­an­svar­lig Jør­gen Me­lau be­stem­mer seg for å kor­te ned dis­tan­sen til det halve. Hva som kan skje ved å svøm­me så­pass langt i kaldt vann, er det for lite kunn­skap om.

Der­for sat­te han, i sam­ar­beid med Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus, Olym­pia­top­pen og Nor­ges idretts­høg­sko­le, i gang pro­sjek­tet «Cold wa­ter swim» som skal gi svar på hvil­ke kon­se­kven­ser svøm­ming i kaldt vann gir for triat­le­ter.

– Vi har i kon­trol­ler­te for­mer latt 20 triat­lon­ut­øve­re svøm­me 3800 me­ter i ti gra­der kaldt vann, mens vi har målt kropps­tem­pe­ra­tu­ren kon­tinu- er­lig. Det­te har vi fått til ved at ut­øver­ne har svel­get en pil­le som inne­hol­der en tem­pe­ra­tur­må­ler. In­for­ma­sjo­nen over­fø­res ved hjelp av blueto­oth. Vi tok også lun­ge- og hjerte­tes­ter både før og etter at de gikk i van­net, for­tel­ler Me­lau, som er fors­ker ved Syke­hu­set i Vest­fold.

Det er ikke satt noen ab­so­lutt tem­pe­ra­tur­gren­se før ar­ran­gø­ren må av­ly­se svøm­min­gen. Det er der­for opp til hver en­kelt ar­ran­gør å ta egen av­gjø­rel­se.

Triat­lon ut­øves i 185 land. Mest po­pu­lær er spor­ten i Aust­ra­lia, Spa­nia, Tysk­land, Mex­i­co, Bra­sil, Eng­land og USA.

– Det in­ter­na­sjo­na­le triat­lon­for­bun­det, som Nor­ge for­hol­der seg til, har vært mest opp­tatt av at det ikke skal bli for varmt i van­net for ut­øver­ne, da spor­ten er mest ut­bredt i land med høye tem­pe­ra­tu­rer, sier Me­lau som selv har del­tatt i seks Iron­man-kon­kur­ran­ser.

– Hvil­ke kon­se­kven­ser vil forsk­nin­gen gi?

– For de som job­ber med sik­ker­het i kon­kur­ran­ser, vil må­ten å for­be­re­de seg på få en­kel­te end­rin­ger, men jeg tror ikke forsk­nin­gen vil gi sto­re for­and­rin­ger for spor­ten ge­ne­relt, sier Me­lau,

De en­de­li­ge forsk­nings­re­sul­ta­te­ne vil være kla­re rundt som­mer­ti­der 2017.

FOTO: AN­DERS MINGE

– Det er så man­ge voks­ne som sier at de ikke kan være med i triat­lon for­di de ikke har trent nok. At de ikke er i god nok form. Vi sier ikke til bar­na våre at de ikke får være med i et idretts­lag for­di de ikke er gode nok.

FOTO: JONNY HISDAL

Her får Rolf M. Bak­ken hjelp til å få var­men i seg etter å ha svømt 3800 me­ter i ti gra­der kaldt vann. Jør­gen Me­lau, til høy­re, fors­ker på hvor­dan krop­pen blir på­vir­ket av eks­tre­me ut­hol­den­hets­kon­kur­ran­ser. Til venst­re er forsk­nings­as­sis­tent Oda Jo­hanne Rei­holm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.