Ble kreft­fri i Tysk­land

Per Ber­ge tros­set rå­de­ne fra to le­ger på Sør­lan­dets syke­hus, lot seg kreft­be­hand­le i ut­lan­det. Og ble frisk.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Per Ber­ge (68) fikk kon­sta­tert prostatakreft i ja­nu­ar i fjor. Han tros­set le­ge­nes råd og dro til Tysk­land for en stråle­be­hand­ling som ikke gis i Nor­ge. To må­ne­der se­ne­re ble han er­klært frisk.

– Vi har et dyk­tig helse­ve­sen som ab­so­lutt er i ver­dens­klas­se. Men det er ikke nød­ven­dig­vis slik at vi har sva­ret på alt. I noen til­fel­ler kan be­hand­ling i ut­lan­det være bed­re, sier han.

Per Ber­ge (68) fikk kon­sta­tert prostatakreft i ja­nu­ar i fjor. Etter en helt spe­si­ell stråle­be­hand­ling i Tysk­land ble han i mai kon­sta­tert frisk og det uten va­ri­ge bi­virk­nin­ger.

– Jeg fikk på sett og vis li­vet til­ba­ke, sier Ber­ge. Han er bo­satt på Lund i Kristiansand.

TESTET SEG JEVNLIG

Hans far døde av prostatakreft i 1996. Et­ter­som ri­si­ko­en for å få den­ne kreft­ty­pen øker når fed­re­ne har hatt den, har Ber­ge jevnlig testet seg for den.

Og i ja­nu­ar i fjor had­de den far­li­ge Psa-ver­di­en gått rett i væ­ret – han had­de fått kref­ten.

– Der­med ble jeg pre­sen­tert for to valg, en­ten ope­ra­sjon el­ler ut­ven­dig strå­ling, for­tel­ler Ber­ge.

KAN GI BI­VIRK­NIN­GER

Hyp­pi­ge­re vann­la­ting og im­po­tens er bi­virk­nin­ger i beg­ge til­fel­ler.

– Det var jo et vans­ke­lig valg, men jeg kom til at det var fær­re bi­virk­nin­ger med strå­ling, sier Ber­ge.

Han be­gyn­te der­for på hor­mon­be­hand­ling som må til før den ut­ven­di­ge strå­ling.

Sam­ti­dig ba en lege­venn av ham om til­la­tel­se til å se på hans sak. Han men­te Ber­ges kreft­va­ri­ant var ide­ell for så­kalt bra­chy­te­ra­pi i Tysk­land. I sam­ar­beid med syke­hu­set ble epi­kri­sen der­et­ter sendt til syke­hu­set i Ham­burg, der ki­rur­ge­ne men­te det sam­me.

– Sør­lan­det syke­hus men­te der­imot at den­ne me­to­den ikke vil­le ha noen nyt­te for meg.

DRO LIKEVEL

Men han stol­te på sin lege­venn og ki­rur­ge­ne i Tysk­land.

I mars i fjor dro han og kona Thek­la til Ham­burg. Be­hand­lin­ger går i en­kelt­het ut på at det blir skutt inn svært små ra­dio­ak­ti­ve me­tall­bi­ter di­rek­te inn i pro­sta­ta­kjer­te­len, i Ber­ges tilfelle 51 styk­ker.

Etter endt ope­ra­sjon kun­ne han selv gå til­ba­ke til ho­tel­let og vir­ke som før etter noen da­ger.

I to må­ne­der strål­te dis­se me­tall­bi­te­ne svakt. Og i mai i fjor ble han er­klært frisk – ver­di­ene var på null igjen.

– Al­ter­na­ti­vet had­de vært den tra­di­sjo­nel­le strå­lin­gen med 35 be­hand­lin­ger og forut­gå­en­de hor­mon­be­hand­lin­ger i Nor­ge. I til­legg kom­mer fare for svært ube­ha­ge­li­ge bi­virk­nin­ger, sier Ber­ge.

SØKTE OM REFUSJON

Histo­ri­en end­te ikke der, for Ber­ge tenk­te han skul­le for­sø­ke å få sine ut­gif­ter re­fun­dert. Sel­ve ope­ra­sjo­nen kos­tet 61.000 kro­ner. I til­legg kom ut­gif­te­ne til rei­se og opp­hold, slik at det ble om­trent 80.000 kro­ner.

– Jeg tok det opp både med syke­hu­set og pro­sta­ta­fo­renin­gen i Vest-ag­der. Beg­ge ste­der fikk jeg vite at sta­ten ikke dek­ker det­te for­di ope­ra­sjo­nen skjed­de i ut­lan­det, for­tel­ler Ber­ge.

Han søkte likevel hos Helse­øko­nomi­for­valt­nin­gen (Helfo) i Helse­di­rek­to­ra­tet. Alle re­le­van­te pa­pi­rer ble sendt med og de tys­ke do­ku­men­te­ne var over­satt til norsk.

– Det tok fire må­ne­der så fikk jeg svar at jeg vil­le få dek­ket 80 pro­sent av ut­gif­te­ne, om lag 50.000 kro­ner, sier han – og be­skri­ver over­ras­kel­sen over ak­ku­rat det, han som var for­be­redt på av­slag etter alt han had­de blitt for­talt.

Må GJØRES KJENT

Prostatakreft er den hyp­pigs­te kreft­for­men hos menn. Det opp­da­ges rundt 5000 nye til­fel­ler i Nor­ge hvert år.

– Det er jo der­for vik­tig at kreft­be­hand­lin­gen i Tysk­land og mu­lig­he­ten for å få det mes­te av ut­gif­te­ne re­fun­dert blir kjent. Dess­uten hand­ler det om be­hand­lings­ap­pa­ra­tet og pro­sta­ta­fo­renin­gen er kjent med, og kom­mer med tid­lig in­for­ma­sjon til den kreft­ram­me­de, om den­ne be­hand­lings­for­men som er ef­fek­tiv, skån­som, ri­me­lig, kort­va­rig og har mind­re ri­si­ko for bi­virk­nin­ger, sier Ber­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.