DE­BATT

Faedrelandsvennen - - MENING - CHRIS SVEND­SEN

av li­vet.», men han bom­mer grovt når han på­står at «Vil vi ha mind­re kri­mi­na­li­tet og mind­re ond­skap i vårt samfunn, må vi ha mer kris­ten­dom, ikke mind­re.». Tatt i be­trakt­ning hva som fak­tisk står skre­vet i islams­ke skrif­ter og hvor­dan noen mus­li­mer bru­ker det­te for å rett­fer­dig­gjø­re gru­som­me hand­lin­ger, så er det helt klart le­gi­timt å kri­ti­se­re islam. Men jeg sat­ser på at det si­ter­te var kun noe Klep­pe skrev for å sjok­ke­re og ikke for­di han har glemt alt det hor­rib­le krist­ne i lø­pet av de sis­te 2000 åre­ne har gjort med Bi­be­len i hånd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.