Eks­per­te­ne usik­re på lad­ba­re die­sel-hy­bri­der

Faedrelandsvennen - - MO­TOR -

Eks­per­te­ne me­ner usik­ker­he­ten er stør­re for lad­ba­re hy­bri­der enn for hele­lek­tris­ke bi­ler.

– Spe­si­elt i for­hold til plug-in hy­bri­der kom­bi­nert med die­sel­mo­to­rer, sier se­nior elek­tro­in­ge­ni­ør Kjell Hof­stad. Han be­grun­ner det i at die­sel­lek­ka­sje som even­tu­elt kan opp­stå som tref­fer et varmt ek­sos­rør an­ten­nes ved ca 230 gra­der. Mens ben­sin­dam­pen ikke an­ten­ner før ved 4-500 gra­der.

– Lad­ba­re hy­bri­der med die­sel­mo­tor kan der­for være mer ut­satt for brann enn bå­de el­bi­ler og plug-in hy­bri­der med ben­sin­mo­tor, sier in­ge­ni­ø­ren hos ERM.

Han me­ner også at det er en svak­het at det ikke er en­kelt å opp­da­ge om det er en lad­bar hy­brid som har vært in­volvert i en ulyk­ke. I mot­set­ning til en el­bil der det ty­de­lig frem­går av re­gist­re­rings­skil­tet og mang­len­de ek­sos­rør.

Han har også gode råd til inn­sats­per­so­nell som kom­mer til ei ulyk­ke der en el­bil er in­volvert.

– Vær nøye på å se om brann er un­der ut­vik­ling. El­lers er det ikke mer sann­syn­lig å få strøm i seg høy­ere enn om du går un­der en høy­spent­led­ning og den­ne til­fel­dig­vis skul­le fal­le ned i ho­det på deg. Det er der­for li­ten fare for­bun­det ved å bi­dra med hjelp, me­ner han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.