Jeg er i me­get god form. Jeg har trent godt den sis­te ti­den.

Ni­gel Reo-co­ker har vært kap­tein for Bol­ton, As­ton Vil­la og West Ham i Pre­mi­er League. Ons­dag gjor­de han in­gen­ting for å dem­pe for­vent­nin­ge­ne før Start-de­bu­ten.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

– Jeg er i me­get god form. Jeg har trent godt den sis­te ti­den. Både sam­men med lag og for meg selv: Jeg er klar for å spil­le, men det er opp til tre­ne­ren, sier Ni­gel Re­oCo­ker til Fædre­lands­ven­nen etter ons­da­gens presse­kon­fe­ran­se på Spare­ban­ken Sør Are­na.

Der ble en­gelsk­man­nen pre­sen­tert som spil­le­ren i Start med den rå­es­te me­ritt­lis­ten noen­sin­ne. 32-årin­gen har over 200 kam­per i Pre­mi­er League og har vært en vik­tig mann i klub­ber som As­ton Vil­la og West Ham. Nå skal han være i Start ut året.

For and­re gang på en uke hen­tet Start en spil­ler uten kon­trakt med for­tid i Eng­land. Først og fremst på grunn av ska­de­ne på Lars-jør­gen Salve­sen, Las­se Si­gurdsen og Andreas Hol­lin­gen. Både Stei­nar Pe­der­sen og Starts spil­le­re har blitt im­po­nert av midt­bane­man­nen, som sist spil­te i for Mon­treal Impact i MLS. Han har vært klubb­løs si­den ja­nu­ar 2016. Søndag de­bu­te­rer han tro­lig når Start mø­ter Ul­lens­aker/ Ki­sa på Spare­ban­ken Sør Are­na.

TREN­GER KAMPTRENING

– Jeg tror ham når han sier han er i god form. Det hand­ler mer om å få det ut i kamp­si­tua­sjo­ner. Få kvikk­he­ten i både ho­det og bei­na, sier Pe­der­sen.

– Det kom­mer ikke til å ta lang tid, lo­ver Reo-co­ker, som kal­ler seg selv en na­tur­lig leder.

– Det kom­mer jeg til å være i Start også, uan­sett om jeg er kap­tein el­ler ikke. Kap­teins­bin­det er kun et sym­bol. Jeg har vært en leder og kap­tein si­den jeg var 19 år – det er der­for jeg har blitt kalt den fød­te le­der­ty­pen, sier Reo Co­ker. – Du har god selv­til­lit?

– Ja. Jeg har all­tid hatt selv­til­lit og tro på meg selv. Og det er for­skjell på selv­til­lit og ar­ro­gan­se. Jeg er vokst opp i et fot­ball­mil­jø der man må ha selv­til­lit, sier Reo Co­ker, som me­ner det ikke er noe for­skjell på ham nå og da han spil­te i Pre­mi­er Le­auge.

KUN­NE SPILT I GRANADA

– Hvor­for er du i Start?

– For­di de vil­le ha meg nå. Jeg fikk be­skjed om at Granada øns­ket meg etter den­ne se­son­gen, men jeg vil­le ikke vente. Jeg vil spil­le fot­ball nå, sier Reo-co­ker, som har vært på tre­ning med både Lille­strøm og Granada den sis­te må­ne­den.

Granada tre­nes av Ar­se­nal-le­gen­den To­ny Adams, som har be­kref­tet over­for en­gels­ke medi­er at Starts ny­sig­ne­ring var øns­ket i Spa­nia.

– Jeg kun­ne gått dit i som­mer. – Hvor­for ven­tet du ikke? – For­di jeg vil spil­le fot­ball nå, sva­rer Reo-co­ker, og ut­dy­per:

– Jeg had­de en fan­tas­tisk sam­ta­le med tre­ne­ren, der vi snak­ket fot­ball og vi skjøn­te hver­and­re med én gang. Det var lett å skjøn­ne at han har hatt en lang fot­ball­kar­rie­re. Han skjøn­ner hva det­te hand­ler om, skry­ter Reo-co­ker.

HAR MISLYKTES TID­LI­GE­RE

Stei­nar Pe­der­sen har først og fremst tatt av­gjø­rel­sen på bak­grunn av det han har sett på tre­ning.

– Jeg har også snak­ket med Lille­strøm og Ar­ne Er­land­sen, og selv­føl­ge­lig har sam­ta­le­ne med Ni­gel hatt noe å si. Det er ikke noen vits å se for mye vi­deo av det han har gjort tid­li­ge­re. Han har jo spilt på et vel­dig høyt nivå.

– Du hen­ter en med selv­til­lit, som blir mar­kant i gar­de­ro­ben.

– Ja og det er bra. Han spil­ler med bryst­kas­sen frem og pra­ter mye. Vi tren­ger det.

– Start har prøvd å hen­te spil­le­re med Pre­mi­er League-er­fa­ring tid­li­ge­re, i Alex Ny­ar­ko og Seyi Olofin­ja­na. Det har vært mis­lyk­ket. Hvor­for skal det lyk­kes nå?

– Det er vel­dig lett å dra de sam­men­lik­nin­ge­ne, el­ler ten­ke på mis­lyk­ke­de og dår­li­ge vur­de­rin­ger. Vi får vente og se. Be­slut­nin­gen er tatt på bak­grunn av vår si­tua­sjon og den står vi for, sva­rer Pe­der­sen.

– Hvor­for har dere hen­tet to sli­ke spil­le­re, i ste­det for å vente til som­mer­en når ut­val­get er stør­re?

– Vi tren­ger en god tre­nings­hver­dag med nok kva­li­tet på tre­ning. Vi har ska­der på nøk­kel­spil­le­re, vi har Abu som fort­satt ikke er spille­klar og vi har man­ge kam­per før som­mer­pau­sen, sier Pe­der­sen, som me­ner det vil­le vært stør­re gam­bling å ikke hen­te inn for­sterk­nin­ger slik si­tua­sjo­nen er nå.

– Dess­uten øns­ker jeg meg en spiss i som­mer­vin­du­et om vi får det til, sier han.

Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal sier over­gan­gen dek­kes inn av syke­pen­ger for de ska­de­de Start-spil­ler­ne.

– Had­de det­te vært en dyr over­gang for klub­ben had­de vi ikke gjort det, sier Pe­der­sen.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Reo-co­ker var lag­ka­me­rat med John Ca­rew i As­ton Vil­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.