Vil ta opp kam­pen med Katri­ne Lun­de

Saku­ra Hau­ge var ba­nens gi­gant da Vi­pers sik­ret seg en plass i slutt­spil­let ons­dag kveld. Nes­te se­song får hun kon­kur­ran­se fra keeper­le­gen­den Katri­ne Lun­de.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no -

– Jeg fø­ler jeg har hatt en bra se­song nå, og har lyst til å ut­vik­le meg vi­de­re. Det kan jeg ikke gjø­re ved å sit­te på ben­ken, sier Hau­ge.

Fædre­lands­ven­nen mø­ter keepe­ren ved Ot­ter­dals­par­ken i Kristiansand sen­trum. Da­gen før sto 30-årin­gen som en le­ven­de vegg i bu­ret da Vi­pers sik­ret seg en plass i slutt­spill­fi­na­len etter 10-måls­sei­e­ren over Stor­ha­mar.

Hau­ge, som had­de en red­nings­pro­sent på godt over 50, ble for­tjent kå­ret til ba­nens bes­te spil­ler.

Hun har vært klub­bens sole­kla­re første­valg si­den over­gan­gen fra Tert­nes før 2014/2015-se­son­gen, men før nes­te se­song kom­mer Katri­ne Lun­de til­ba­ke til Vi- pers.

– Jeg har lyst til å spil­le mye, og jeg skal gi Katri­ne kamp om plas­sen. Jeg tror økt kon­kur­ran­se kan gjø­re at jeg også blir en bed­re keeper, sier Hau­ge, som fikk man­ge spørs­mål rundt sin egen fram­tid etter ny­he­ten om Lun­dere­tu­ren.

30-årin­gen var ald­ri i tvil om at hun vil­le bli.

– Det er bra å ha to mål­vak­ter. Jeg hå­per og tror at det blir jevnt, og at vi får et godt sam­ar­beid, sier Hau­ge.

Det tror også Lun­de.

– Det blir gøy, og jeg tror vi kan ut­fyl­le hver­and­re på en god måte, sier Lun­de.

– I EURO­PA-TOP­PEN

Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen vil ikke vur­de­re de to keeper­ne opp mot hver­and­re, men un­der­stre­ker at Vi­pers får et godt team nes­te se­song.

– Det vil bli man­ge kam­per, ofte to kam­per i uka i lan­ge pe­rio­der, og da må vi ha god dek­ning på mål­vakts­si­den. Det er rom for å ha to så gode keepe­re i en klubb, sier Gab­ri­el­sen.

Lun­de har pres­tert vel­dig godt for rus­sis­ke Rost­ov, spe­si­elt etter jul, og av­slut­ter ti­den der med å spil­le fi­na­le i Ehf-cu­pen i midt-

en av mai.

Hau­ge har på sin side vært blant Vi­pers’ bes­te spil­le­re i det som har vært en fan­tas­tisk se­song for klub­ben med se­rie­sølv, slutt­spill­fi­na­le, og kva­li­fi­se­ring til Cham­pions League.

– Hun har vært out­stan­ding i to­ta­len, sier Gab­ri­el­sen.

– Får dere elite­se­ri­ens bes­te mål­vakts­team nes­te se­song?

– På bak­grunn av det Saku­ra har le­vert, og med Katri­ne som fort­satt er blant ver­dens bes­te, så får vi et ekstremt godt team. Det er and­re lag som har god dek­ning, men jeg tror vi er gans­ke høyt oppe i Skan­di­na­via, og kan- skje også i Euro­pa. Det er be­tryg­gen­de, sier Gab­ri­el­sen.

– MER­KE­LIG SKRUE

Hau­ge vis­te i hvert fall sin klas­se i ons­da­gens kamp, og fikk skryt av lag­ka­me­ra­te­ne etter sei­e­ren.

– Saku­ra sto en kjempe­kamp, og le­ver­te va­re­ne opp mot det bes­te som er mu­lig, sier kap­tein Ka­ri Bratt­set.

Gab­ri­el­sen hyl­ler også 30-årin­gen.

– Saku­ra had­de en me­get bra kamp, og slapp ikke inn man­ge bal­ler, for å si det sånn, sier Gab­ri­el­sen, som be­skri­ver Hau­ge som en «mer­ke­lig skrue».

– Mål­vak­ter er litt spe­si­el­le, men Saku­ra er eks­tra spe­si­ell. Hun sier mye rart, men først og fremst er hun er mor­som per­son, sier Gab­ri­el­sen.

Hau­ge kjen­ner seg ikke helt igjen i alt Gab­ri­el­sen sier.

– Jeg fø­ler at jeg har for­and­ret per­son­lig­he­ten vel­dig etter at jeg kom fra Tert­nes. Der var jeg den som sa litt vim­se­te ting. Her fø­ler jeg meg mer som en se­riøs og kje­de­lig per­son, sier Hau­ge.

Saku­ra Hau­ge, mål­vakt i Vi­pers

FOTO: HÅVARD KARLSEN

Saku­ra Hau­ge har vært blant Vi­pers’ bes­te den­ne se­son­gen. Nes­te år får hun kon­kur­ran­se fra Katri­ne Lun­de om mål­vakts­plas­sen.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Katri­ne Lun­de skal spil­le for Vi­pers fra og med nes­te se­song. Bil­det er fra da keepe­ren ble pre­sen­tert i de­sem­ber. Til høy­re: tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen.

FOTO: KJETIL SAMUELSEN

Her le­ve­rer Saku­ra Hau­ge (t.v.) en av sine man­ge red­nin­ger i semi­fi­na­len i slutt­spil­let mot Stor­ha­mar. Vi­pers vant kam­pen i Aqua­ra­ma 29–19.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.