Kunn­ska­pen om kreft

Nors­ke le­ger men­te kreft­pa­si­en­ten Per Ber­ge ikke vil­le ha nyt­te av en ny kreft­be­hand­ling i Tysk­land. Hel­dig­vis hør­te han ikke på de­res råd.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

For nå er Per Ber­ge er­klært frisk. Han tros­set rå­de­ne fra to nors­ke le­ger og ble ny­lig er­klært frisk, og det uten va­ri­ge bi­virk­nin­ger. Han fikk til og med spon­set be­hand­lin­gen, noe han også fikk be­skjed om at var umu­lig.

Den medi­sins­ke ut­vik­lin­gen går enormt raskt, sta­dig nye be­hand­lin­ger prø­ves ut på man­ge felt, og det er na­tur­lig at norsk helse­ve­sen ikke all­tid vil være helt opp­da­tert – selv om det selv­føl­ge­lig bør være et mål.

Den tys­ke be­hand­lin­gen av Per Ber­ge kos­tet ikke all ver­den. For det of­fent­li­ge helse­Nor­ge er det for små­pen­ger å reg­ne.

Men når de ak­tivt fra­rå­der en be­hand­ling – da bør man for­ven­te at de har satt seg inn i sa­ken og det be­hand­lin­gen har av opp- og ned­si­der.

I 2013 fikk 4836 menn pro­stata­kreft i Nor­ge. Man kan jo kan­skje også stil­le spørs­mål ved om ikke nors­ke le­ger, stilt over­for en så ut­bredt kreft­form som nett­opp pro­sta­ta, bør ha en bed­re over­sikt over be­hand­lings­mu­lig­he­ter, både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt, enn det vi kan for­ven­te av mer sjeld­ne dia­gno­ser.

In­ter­na­sjo­nalt lig­ger vi på den dyst­re top­pen – vi er blant de land med høy­est fore­komst og dø­de­lig­het av kreft i pro­sta­ta.

Ber­ge ve­gret seg litt for de nors­ke le­ge­nes råd, som var strå­ling el­ler ope­ra­sjon, for­di beg­ge dis­se al­ter­na­ti­ve­ne med­fø­rer ring­virk­nin­ger som re­du­se­rer livs­kva­li­te­ten. Hel­dig­vis for ham, had­de en lege­venn hørt om be­hand­lin­gen i Tysk­land, så­kalt bra­chy­te­ra­pi. Den går ut på å sky­te inn svært små ra­dio­ak­ti­ve me­tall­bi­ter di­rek­te i pro­sta­ta­kjer­te­len som lig­ger der og strå­ler svakt over en gitt tid.

Den tys­ke be­hand­lin­gen av Per Ber­ge kos­tet ikke all ver­den. For det of­fent­li­ge helse-nor­ge er det for små­pen­ger å reg­ne, men for en pri­vat­per­son kan selv­føl­ge­lig ut­leg­get på 80.000 kro­ner, som rei­se og be­hand­lin­gen ble sum­mert til, være be­ty­de­lig. Både syke­hu­set og pro­sta­ta­fo­renin­gen sa at sta­ten ikke dek­ker sli­ke ope­ra­sjo­ner i ut­lan­det, men Helse­øko­nomi­for­valt­nin­gen i Helse­di­rek­to­ra­tet re­fun­der­te 80 pro­sent av ut­gif­te­ne.

Den­ne his­to­ri­en kom­mer ikke helse-nor­ge godt ut av. De har ikke hatt god nok over­sikt over be­hand­lin­gen el­ler de øko­no­mis­ke ret­tig­he­te­ne. Hel­dig­vis kom Per Ber­ge godt ut av det – tak­ket være en lege­venn og egne res­sur­ser. Men sli­ke til­fel­dig­he­ter skal ikke vår vel­ferd hvi­le på.

Nå er hel­dig­vis Per Ber­ge er­klært frisk. Han hør­te ikke på nors­ke le­gers råd og fikk tysk be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.