Nye vars­lings­sa­ker i Søgne

To nye vars­lings­sa­ker er kom­met fra an­sat­te i kom­mu­nen, beg­ge di­rek­te til le­de­ren av kon­troll­ut­val­get.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– At sa­ke­ne kom­mer di­rek­te til meg, er et sig­nal om at an­sat­te ikke har til­lit til da­gens vars­lings­sys­tem, sier Jan Stub­stad (H), leder av kon­troll­ut­val­get i Søgne.

I sist kom­mune­styre­møte for­kas­tet et fler­tall av po­li­ti­ker­ne ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­slag til nye vars­lings­ru­ti­ner i kom­mu­nen.

Bak­grun­nen for re­vi­sjo­nen av ru­ti­ne­ne, er de man­ge vars­lings­sa­ke­ne i Søgne.

– NOE ER GALT

– Det er ikke slik at vi øns­ker dis­se sa­ke­ne di­rek­te til kon­troll­ut­val­get, men det er et tegn på at noe er galt når de kom­mer til oss. Der­for er det vik­tig at vi får på plass et sys­tem som har de an­sat­tes ful­le til­lit, sier Jan Stub­stad.

Han er ikke i tvil om at man­ge­len på til­lit har sam­men­heng med ad­mi­ni­stra­sjo­nens hånd­te­ring av and­re vars­lings­sa­ker.

– Det gjel­der både vars­lin­gen fra au­gust 2015, og vars­ler som kom i mai 2016, sier Stub­stad.

UTENOM ADMINISTRASJONEN

Den førs­te av de to nye sa­ke­ne kom før sist møte i kon­troll­ut­val­get, som fant sted 8. mars, men ut­val­get rakk ikke å se på den.

Den sis­te sa­ken kom ny­lig. Sa- ke­ne kom­mer opp i nes­te møte, den 16. mai.

– Vars­ler­ne øns­ker ikke at kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon skal in­volve­res, men at kon­troll­ut­val­get sty­rer hvem som får inn­syn i sa­ke­ne. Jeg kjen­ner iden­ti­te­ten til av­sen­der­ne, og må leg­ge sa­ke­ne fram for kon­troll­ut­val­get på en måte som iva­re­tar vars­ler­nes ano­ny­mi­tet. Nå lig­ger sa­ke­ne i vårt ar­kiv. Jeg kan ikke si noe om hvem som vars­ler el­ler hva det vars­les om, sier Stub­stad.

– HELT ANNET I SONGDALEN

I kom­mune­sty­rets ved­tak fra 27. april blir det slått fast at vars­ling av kri­tikk­ver­di­ge for­hold i of­fent­lig for­valt­ning er øns­ket, og vars­le­re skal opp­le­ve trygg­het for ikke å bli ut­satt for ne­ga­ti­ve re­ak­sjo­ner av noen art.

– Jeg var i Songdalen i går, og det var godt å høre hvor­dan råd­man­nen gav ut­trykk for et po­si­tivt syn på vars­ling og vars­le­re. Mitt inn­trykk er at det var en helt an­nen hold­ning der enn i Søgne, sier Stub­stad.

Han sier han for­ven­ter at administrasjonen i Søgne tar til føl­ge sig­na­le­ne fra kom­mune­sty­rets ved­tak i ar­bei­det med for­slag til nye vars­lings­ru­ti­ner.

PERSONVERNOMBUDET

– Det er kom­mune­sty­ret som be­stem­mer hvor­dan ru­ti­ne­ne skal være i et in­tern­kon­troll­sys­tem, det kan ikke de an­sat­te selv be­stem­me. Mot­ta­ket må være så lite og sik­kert som mu­lig, og her bør personvernombudet være en sen­tral per­son, sier Jan Stub­stad.

I kom­mune­sty­rets be­stil­ling de­les reg­le­ne for vars­ling opp i fem ad­skil­te ru­ti­ner:

•Ru­ti­ner for an­sat­te og folke­valg­te for vars­ling av vars­ler og tips om ulov­li­ge el­ler kri­tikk­ver­di­ge for­hold. (vars­lings­reg­ler)

•Ru­ti­ner for mot­tak av var­sel (var­sel­mot­tak)

•Ru­ti­ner for saks­ut­red­ning av var­sel (vars­lings­ut­valg)

•Ru­ti­ner for saks­be­hand­ling av var­sel (saks­be­hand­lings­ut­valg)

•Ru­ti­ner for års­rap­por­te­ring Med de to nye vars­lings­sa­ke­ne vi skri­ver om her, har Søgne kommune – etter det Fædre­lands­ven­nen kjen­ner til – mot­tatt i alt 22 vars­lings­sa­ker.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Jan Stub­stad (H) er leder av kon­troll­ut­val­get i Søgne.

Han me­ner mang­len­de til­lit til da­gens vars­lings­sys­tem er år­sa­ken til at nye vars­le­re kom­mer di­rek­te til ham.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.