Vi er ikke bort­skjem­te med bu­d­run­der.

En svak ned­gang på bo­lig­pri­se­ne i Kristiansand be­kref­ter nok en gang at bo­lig­mar­ke­det i byen er flatt og for­ut­sig­bart. I april sank pri­se­ne med 0,3 pro­sent.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

Bo­lig­pri­se­ne i Kristiansand fikk en svak ned­tur i april må­ned, vi­ser tall fra Eien­dom Nor­ge. Mens pri­se­ne holdt seg uend­ret i mars, kos­tet gjen­nom­snitts­bo­li­gen 0,3 pro­sent mind­re i april.

– Det kom ikke som noen bom­be det. Mar­ke­det her er jo mer el­ler mind­re sta­bilt, og det er nes­ten litt kje­de­lig, sier Dag Tho­mas­sen, mar­keds­sjef i Sørme­g­le­ren.

LAVERE ENN STORBYENE

Ut­vik­lin­gen i Kristiansand har vært jevn og flat i man­ge år. De sis­te fem åre­ne har pri­se­ne ste­get med 6,6 pro­sent, det sis­te året med kun 1,5 pro­sent. Av de seks størs­te by­ene i lan­det er Kristiansand fort­satt byen med la­vest gjen­nom­snitt­lig kvad­rat­me­ter­pris med 30.625 kro­ner per kvad­rat­me­ter. Til sam­men­lik­ning kos­ter en kvad­rat­me­ter i snitt 46.011 kro­ner i Tromsø.

– Den enes­te grun­nen til at pri­se­ne hol­des så sta­bilt nede i Kristiansand, er at det er bygd så man­ge ny­bygg de sis­te åre­ne. Kjø­per­ne kan bru­ke tid på bo­lig­kjø­pet, og de tren­ger ikke ta haste­av­gjø­rel­ser, sier In­ger Sæd­berg Bir­ke­nes, dag­lig leder i Meg­ler­hu- set Sæd­berg.

Etter at bo­lig­pri­se­ne i Oslo de sis­te 12 må­ne­de­ne har ga­lop­pert med hele 20 pro­sent, vi­ser april­tal­le­ne en ny ut­vik­ling: Pri­se­ne i ho­ved­sta­den økte kun med 0,6 pro­sent for­ri­ge må­ned. Det me­ner Dag Tho­mas­sen er med på å brem­se opp pris­ut­vik­lin­gen i Kristiansand.

– Mar­ke­det her på­vir­kes av Oslo, og i og med at pri­se­ne også har stag­nert der, tar det litt leng­re tid å sel­ge her, sier han.

STRENGERE KRAV TIL LÅN

Fra nytt­år i år inn­før­te re­gje­rin­gen også strengere krav til bo­lig­lån­ta­ke­re. Lån skal ikke inn­vil­ges om kun­dens sam­le­de gjeld over­sti­ger fem gan­ger brut­to års­inn­tekt, ly­der den nye for­skrif­ten. For mar­ke­det i Kristiansand me­ner Bir­ke­nes at for­skrif­ten kan ha vir­ket mot sin hen­sikt, selv om den kan være nyt­tig for å stag­ne- re pris­veks­ten i ho­ved­sta­den.

– Vi had­de ikke trengt en slik inn­stram­ming her på Sør­lan­det, vi har et sunt bo­lig­mar­ked som går av seg selv. I Oslo har det jo vært ek­semp­ler på folk som har tatt opp for­bruks­lån for å få nok egen­ka­pi­tal, men sli­ke til­stan­der har vi ikke mer­ket her. Nå er det slik at noen av de som tid­li­ge­re vil­le fått lån ikke får det, og det sy­nes vi er kjipt, sier hun.

PÅSKA KAN HA VIR­KET INN

Tho­mas­sen i Sørme­g­le­ren me­ner at det har lite å si for bo­lig­pri­se­ne at påska var i april i år. Bir­ke­nes me­ner på sin side at de man­ge hel­lig­da­ge­ne kan ha på­vir­ket pri­se­ne.

– Med så man­ge fri­da­ger blir det fær­re salg, og fær­re salg på­vir­ker pri­se­ne. Og etter påska var det jo også bare ei uke igjen av april, sier Bir­ke­nes, som for­tel­ler at fe­no­me­net stort sett er det sam­me i de­sem­ber.

Både på lei­lig­he­ter, del­te bo­li­ger og alle bo­li­ger un­der ett, har salgs­sum­me­ne gått ned i april. Kun på ene­bo­li­ger steg pri­se­ne i kom­mu­nen, og det med 1,7 pro­sent.

SVAK ØKNING I AUST-AG­DER

– Vi ser at spe­si­elt strøk­ne, sen­tra­le lei­lig­he­ter og hus, gjer­ne i etab­ler­te bo­lig­om­rå­der som Gim­le­kol­len el­ler Søm, sel­ges fort. En­ten er bo­li­gen ny­bygd, el­ler så har den gjer­ne blitt pus­set opp, og man kan flyt­te rett inn. Da kan det godt være at man får en bu­drun­de, men vi er ikke bort­skjem­te med bu­d­run­der, sier Bir­ke­nes.

I Vest-ag­der uten Kristiansand holdt bo­lig­pri­se­ne seg uend­ret i april, mens Aust-ag­der fikk en svak økning på 0,3 pro­sent.

ARKIVFOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

In­ger Sæd­berg Bir­ke­nes for­tel­ler at bu­d­run­der ikke er dag­lig­dags for meg­le­re i Kristiansand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.