Mann (60) på­gre­pet og sik­tet for å ha tent på

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL NYGAARD EIVIND KRISTENSEN

En 60 år gam­mel mann er på­gre­pet og sik­tet for å ha tent hu­set som brant ned på Ve­hus ons­dag.

Klok­ken 15.35 ons­dag ble brann­ve­se­net vars­let om en hus­brann i Se­tes­dals­vei­en.

Det brant i et hus som lig­ger like ved riks­vei 9 på Ve­hus.

– Hu­set var over­tent da vi kom fram, sier vakt­ha­ven­de brann­sjef Hans Ar­ne Mad­sen til Fædre­lands­ven­nen.

En 60 år gam­mel mann ble se­ne­re på­gre­pet og sik­tet for å ha satt fyr på hu­set.

Inn­sats­le­der Øy­vind Hæ­ge­land sa til Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det at fire voks­ne bod­de i hu­set.

– De fire er gjort rede for, så der­for har ikke brann­ve­se­net søkt gjen­nom hu­set. De sen­der ikke inn folk med mind­re de må, sa Hæ­ge­land.

Fle­re av be­boer­ne ble brakt inn til po­liti­av­hør etter bran­nen.

En am­bu­lan­se var også på ste­det, men in­gen per­soner had­de be­hov for helse­hjelp.

Brann­ve­se­net ryk­ket ut med tank­bi­ler fra både Kristiansand og Vennesla på grunn av at det ikke er kom­mu­na­le vann­kum­mer på Ve­hus.

FOTO: EIVIND KRISTENSEN

Det var full fyr i et hus på Ve­hus ons­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.