❞ In­gen grunn til å grans­ke saks­be­hand­ling.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Frp, Høy­re og Sp kal­te saks­be­hand­lin­gen rundt rus­bo­li­ge­ne i Vennesla for ulov­lig og krev­de grans­king. Det ser kom­mune­re­vi­sjo­nen in­gen grunn til.

– Nå har vi lest hele saks­be­hand­lin­gen og la­get en tids­lin­je i sa­ken om rus­bo­li­ger, og ved­ta­ke­ne som ble gjort i 2011, 2013, 2014 og 2015. Det er in­gen alarm­klok­ker som rin­ger, og vi ser ikke grunn til å un­der­sø­ke vi­de­re.

Det sier leder for kom­mune­re­vi­sjo­nen, Tor Ole Hol­bæk, til Fædre­lands­ven­nen. Da han sa det sam­me til kon­troll­ut­val­get i Vennesla, valg­te Frp, Høy­re og Sp å trek­ke kra­vet om yt­ter­li­ge­re un­der­sø­kel­ser.

GLADE

Leder av kon­troll­ut­val­get, Odd­bjørn Ha­gen (V), er glade for at hele kon­troll­ut­val­get er enig om ikke å gå vi­de­re med rus­bo­lig-sa­ken.

– Det er godt å få slått fast at det ikke er skjedd noen ve­sent­li­ge feil i den­ne kon­tro­ver­si­el­le sa­ken. Det me­ner et sam­stemt kon­troll­ut­valg, sier Ha­gen.

Op­po­si­sjo­nen bruk­te tid­li­ge­re i vår svært kraf­ti­ge ord om at Vennesla Bo­lig­stif­tel­se fikk i opp­drag å byg­ge rus­bo­li­ger for Venn- esla kommune, selv om alle par­ti­er stem­te for i 2015.

Stri­den om rus­bo­li­ge­ne blus­set opp da an­bu­det bo­lig­stif­tel­sen had­de lyst ut, ble av­gjort i vin­ter. Vennesla Entre­pre­nør vant an­bu­det om å byg­ge 16 bo­li­ger på Lomtjønn, med op­sjon på åtte eks­tra.

Frps Alex­an­der Et­sy Jen­sen, som til dag­lig job­ber i kom­mune­re­vi­sjo­nen, har ment at pro­sjek­tet på Lomtjønn ble ulov­lig ved­tatt. Han sa at or­det «vur­de­re 24 bo­li­ger» fra kom­mune­styre­ved­ta­ket i 2015 be­tyd­de at sa­ken skul­le vært til­ba­ke til kom­mune­sty­ret.

Både Frp, Høy­re og Sp har der­for ment at bo­lig­stif­tel­sen har tatt seg til ret­te og ut­vik­let et rus­bo­lig­pro­sjekt som både fag­lig og i stør­rel­se var noe helt annet enn kom­mune­sty­ret vil­le ha.

STIFTELSER OG REG­LE­NE

Odd­bjørn Ha­gen og Hol­bæk min­ner om lov­ver­ket rundt stiftelser.

– Når kom­mune­sty­ret over­fø­rer en sak til en stif­tel­se for opp­føl­ging, blir det et de­mo­kra­tisk un­der­skudd og po­li­ti­ker­ne fra­sier seg en del inn­fly­tel­se. De over­la­ter makt til stif­tel­sen, sier Hol­bæk.

Ha­gen sier at kon­troll­ut­val­get nå vil ha en grun­dig gjen­nom­gang av for­hol­det mel­lom de to bo­lig­stif­tel­se­ne i Vennesla kommune og selve kom­mu­nen.

I Kristiansand ble det stor stå­hei for noen år si­den da Cul­ti­va­stif­tel­sen ikke kun­ne gi pen­ger til kom­mu­na­le pro­sjek­ter. Det hand- let om de stren­ge reg­le­ne om av­stand mel­lom den som stif­ter en stif­tel­se og selve stif­tel­sen.

STÅR På SITT

Jens Røed i Høy­re sy­nes ikke det er pin­lig at kri­tik­ken om feil saks­be­hand­ling fal­ler til jor­den. Han me­ner ikke at op­po­si­sjo­nen der­med har for­stått sa­ken helt feil.

– Vi har frem­de­les opp­fat­nin­gen av at kom­mune­sty­ret ble holdt uten­for og at sa­ken skul­le hatt en helt an­nen po­li­tisk for­ank­ring. Men vi tar kom­mune­re­vi­sjo­nens fag­li­ge råd til etter­ret­ning, sier Røed.

– Men dere stem­te jo for i 2015, dere også?

– Men vi for­sto det an­ner­le­des, sier Røed.

Et­sy Jen­sen har ikke svart på våre hen­ven­del­ser.

FORNØYD ORDFØRER

Ordfører Tor­hild Brans­dal sier op­po­si­sjo­nen har brukt ster­ke ord i den­ne sa­ken. Hun er til­freds med kom­mune­re­vi­sjo­nen og kon­troll­ut­val­gets hold­ning.

– Nå kan vi gå vi­de­re med re­gu­le­rings­pla­nen og kom­me vi­de­re i sa­ken, sier hun.

FOTO: ULEBERG, ODD INGE

Den­ne trio­en sty­rer par­ti­er som me­ner rus­bo­li­ge­ne i Vennesla ble ved­tatt ulov­lig. Men kom­mune­re­vi­sjo­nen er uenig, og sa­ken er ikke len­ger en sak. Fra venst­re: Sps Eivind Dri­ve­nes, Høy­res Jens Røed og Frps Alex­an­der Et­sy Jen­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.