Inn­røm­mer å ha tent på ga­pa­huk på Lund

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Fle­re av ung­dom­me­ne som ble på­gre­pet etter at en ga­pa­huk brant ned ved Ro­lig­he­den barne­hage ons­dag, har inn­røm­met å ha for­år­sa­ket bran­nen.

De fire ung­dom­me­ne i 16–17-års­al­de­ren ble sett lø­pen­de fra ste­det kort tid etter at bran­nen star­tet, og ble på­gre­pet av en pa­trul­je på Lund se­ne­re ons­dag kveld. De ble tatt inn til av­hør, hvor de inn- røm­mer å ha star­tet bran­nen, be­kref­ter etter­forsk­nings­le­der Pet­ter San­de­ll ved Kristiansand po­liti­sta­sjon. Ung­dom­me­ne ble løs­latt etter av­hør, men er for­melt sik­tet i sa­ken. Det er 2,5 uker si­den grill­hyt­ta til­hø­ren­de Læ­rings­verk­ste­det barne­hage på Ku­hol­men brant ned, kun noen hund­re me­ter unna Ro­lig­he­den barne­hage. Po­li­ti­et mis­ten­ker at også den­ne bran­nen er på­satt, men kob­ler fore­lø­pig ikke de på­grep­ne ung­dom­me­ne til bran­nen.

FOTO: BIRGITTE KLÆKKEN

Ga­pa­hu­ken sto i full fyr da brann­ve­se­net kom til ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.