Man­nen som ble fun­net på Hå­nes er iden­ti­fi­sert

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Man­nen som ble fun­net død på Hå­nes i april er iden­ti­fi­sert som en 74 år gam­mel mann som for­svant i om­rå­det i 2014.

– Vi har fått be­kref­tet at det er den sav­ne­de man­nen, sier etter­forsk­nings­le­der Jan Nes­land ved Rande­sund po­liti­sta­sjon.

10. april ble en per­son fun­net død i et bo­lig­om­rå­de på Hå­nes av en til­fel­dig forbi­pas­se­ren­de. Av­døde bar preg av å ha lig­get ute len­ge, og po­li­ti­et mis­tenk­te raskt at per­sonen kun­ne være en 74 år gam­mel mann som had­de for­svun­net i om­rå­det i de­sem­ber 2014. Man­nen ble sendt til ob­duk­sjon i Oslo, og un­der­sø­kel­ser av ten­ne­ne vi­ser at det er den 74 år gam­le man­nen som er fun­net.

Sto­re styr­ker fra blant annet Heime­ver­net, Si­vil­for­sva­ret, Røde Kors Hjelpe­korps, Nors­ke red­nings­hun­der og Luft­am­bu­lan­sen søk­te etter man­nen da han for­svant. Etter fire da­gers re­sul­tat­løst søk ble lete­ak­sjo­nen av­slut­tet, men man­nens fa­mi­lie og ven­ner fort­sat­te sø­ket i da­ge­ne etter. Først 2,5 år se­ne­re ble man­nen alt­så fun­net, kun fire-fem hund­re me­ter unna hjem­met han for­svant fra.

– Vi er glade for at han er fun­net, og for at vi har fått svar på hvor han ble av, sier man­nens svi­ger­sønn til Fædre­lands­ven­nen.

Po­li­ti­et mis­ten­ker ikke at noe kri­mi­nelt har skjedd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.