Laste­bil la­get kra­ter i bryg­ga

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Sjå­fø­ren kom uska­det fra det da laste­bi­len hans hav­net del­vis i van­net etter at den gam­le bryg­ga på Flek­ker­øy ga etter.

Det er and­re gang på få år at et kjøre­tøy har gått gjen­nom be­tong­bryg­ga ved ned­lag­te Rein­hart­sens fiske­mot­tak i Linde­bø­ki­len.

– KJØR­TE På FEIL SIDE

– Det har vært en uhel­dig mis­for­stå­el­se fra sjå­fø­rens side, sier Fro­de Stokke­land. Han er medi­er i fir­ma­et Sol­sida Bryg­ge som eier det gam­le fiske­mot­ta­ket. Fle­re virk­som­he­ter lei­er plass i byg­get.

– Laste­bi­len skul­le frak­te tre­va­rer til hum­mer­k­lek­ke­ri­et som hol­der til i fiske­mot­ta­ket. Sjå­fø­ren kjør­te på feil side av sper­rin­gen som var satt opp, sier Stokke­land.

Han var ikke selv vit­ne til ulyk­ken, men har fått den be­skre­vet av vit­ner.

– Bryg­gen ga lang­somt etter for laste­bi­len. Høy­re side hav- net del­vis i sjø­en, men sjå­fø­ren klar­te å kom­me seg ut og ble ikke ska­det, sier Stokke­land.

Det måtte en mo­bil­kran til for å hen­te opp den tun­ge laste­bi­len fra hul­let.

Dag­lig leder i trans­port­fir­ma­et som eier laste­bi­len øns­ker ikke å kom­men­te­re hen­del­sen.

SKJED­DE I OGSÅ 2012

Kva­li­te­ten på bryg­ga har også tid­li­ge­re ført til uhell.

I 2012 kom en av leie­ta­ker­ne i fiske­mot­ta­ket kjø­ren­de med sin pick­up. Det end­te med at be­ton­gen sank un­der den. Bi­len ble stå­en­de med stor hel­ling nede i den sam­men­ras­te bryg­ga. Hel­ler ikke da ble noen ska­det.

– Hva ten­ker du om at det­te skjer igjen?

– Det er fort­satt svært uhel­dig, sier Fro­de Stokke­land.

– Bur­de hele bryg­ga vært stengt for kjøre­tøy?

– Bi­la­t­koms­ten skal være stengt med kjet­ting, men åp­nes for kjøre­tøy som har nød­ven­dig ærend på tom­ta, som den­ne, sier Stokke­land.

FOTO: EIVIND KRISTENSEN

Laste­bi­len ble løf­tet på trygg grunn av en mo­bil­kran ons­dag etter­mid­dag. Til venst­re for laste­bi­len er det som er igjen av bryg­ga den kjør­te på.

FOTO: FRO­DE GUTTORMSEN

I 2012 end­te kjøre­tu­ren med den­ne pick­up­en slik. Om­rå­det som ras­te sam­men den­ne gan­gen lig­ger bak i bil­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.