Lo-sje­fen tar Eøs-av­ta­le

Lo-leder Gerd Kris­ti­an­sen har en klar mel­ding til Eøs-opp­rø­rer­ne i LO: Le­del­sens ut­gangs­punkt er at Eøs-av­ta­len skal for­bli en del av LOS Euro­pa-po­li­tikk.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Kris­ti­an­sen vi­ser til inn­stil­lin­gen til hand­lings­pro­gram som fore­lig­ger før Lo-kon­gres­sen åp­ner man­dag.

– Der er sek­re­ta­ria­tet ty­de­lig på at Eøs-av­ta­len fort­satt skal være en del av LOS Euro­pa-po­li­tikk. Det er ut­gangs­punk­tet vårt, sier hun.

– Men vi skal ha re­dak­sjons­ko­mi­te­er som skal job­be un­der hele kon­gres­sen. Fel­les­ska­pet vårt er mye ster­ke­re der­som vi kom­mer ut med en­stem­mi­ge ved­tak enn hvis vi kom­mer ut som en split­tet for­sam­ling, sier Kris­ti­an­sen.

Fle­re Lo-for­bund vil si opp el­ler re­for­hand­le Eøs-av­ta­len. Sa­ken blir en av de he­tes­te po­te­te­ne på kon­gres­sen, som er LOS høy­es­te myn­dig­hets­or­gan og hol­des hvert fjer­de år.

– TJENT OSS GODT

Iføl­ge Nei til EU har fire Lo-for­bund ved­tak på å si opp EØS-AV­ta­len, mens yt­ter­li­ge­re tre øns­ker å re­for­hand­le den.

Kris­ti­an­sen, som tak­kes av som leder un­der kon­gres­sen, ad­va­rer mot et ra­di­kalt Eøs-ved­tak.

– For dem som skal lede LO vi­de­re, tror jeg det kom­mer til å være vans­ke­lig hvis vi får et ved­tak som sier at vi skal si opp EØS­av­ta­len. Når man leg­ger sam­men for­de­ler og ulem­per, har av­ta­len over de åre­ne vi har hatt den, tjent oss godt, selv om den har med seg en del ele­men­ter vi gjer­ne skul­le vært for­uten, sier hun.

I Lo-sek­re­ta­ria­tets inn­stil­ling he­ter det at Ilo-reg­ler og nors­ke av­ta­ler og lov­gi­ving «må gis for­rang» foran EUS reg­ler, og at en slik for­rang må av­kla­res mel­lom Eøs-av­ta­lens par­ter.

– Må SIES OPP

Økt opp­merk­som­het rundt ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet og so­si­al dum­ping, fle­re dom­mer som har gått i Eøs-kri­ti­ker­nes fa­vør og brexit har ak­tua­li­sert EØS-DE­bat­ten.

EL og IT For­bun­det me­ner Eøs-av­ta­len må er­stat­tes av en han­dels­av­ta­le. For­bun­det me­ner av­ta­len har fått en langt stør­re inn­virk­ning på norsk ar­beidsog sam­funns­liv enn for­ut­satt og vi­ser til at Eu-reg­ler gis for­rang fram­for Ilo-kon­ven­sjo­ner, nors­ke ta­riff­av­ta­ler og norsk ar­beids­livs­lov­giv­ning.

For­bun­dets leder Jan Olav An­der­sen tror LOS for­hold til av­ta­len kan end­re seg i år.

– Eøs-av­ta­len har vokst i om­fang og hind­rer nød­ven­di­ge og øns­ke­de til­tak for å be­hol­de et ryd­dig ar­beids­liv og nors­ke lønns- og ar­beids­vil­kår, sier han til NTB.

– HÅPLØST PROSJEKT

Men Eu/eøs-mi­nis­ter Frank Bak­ke-jen­sen (H) me­ner det er et håpløst prosjekt å skul­le si opp el­ler re­for­hand­le Eøs-av­ta­len, og at en even­tu­ell re­for­hand­ling bare vil gi Nor­ge en dår­li­ge­re av­ta­le. Øko­nomi­pro­fes­sor Ka­ren He­le­ne Ull­tveit-moe sier til Klasse­kam­pen at det ikke er mu­lig å få en bed­re av­ta­le enn den Nor­ge har i dag.

Bak­ke-jen­sen av­vi­ser at av­ta­len og den frie fly­ten av ar­beids­kraft den fø­rer med seg, gjør at Nor­ge «im­por­te­rer» so­si­al dum­ping og ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet.

– Ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet er grense­over­skri­den­de. Eøs-av­ta­len gjør at vi kan sam­ar­bei­de mot det­te, sier stats­rå­den.

SER TRE KONFLIKTSAKER

På Lo-kon­gres­sen skal ny le­del­se vel­ges og den po­li­tis­ke kur­sen sta­kes ut for de nes­te fire åre­ne.

Også spørs­må­let om vern el­ler kon­se­kvens­ut­red­ning av olje­ak­ti­vi­tet uten­for Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja ska­per splid i Lo-fa­mi­li­en.

Fron­te­ne er også stei­le, blant annet mel­lom Fag­for­bun­det og Fel­les­for­bun­det, når det gjel­der å åpne mer opp for seks ti­mers ar­beids­dag.

– Jeg er helt over­be­vist om at vi kom­mer til å lan­de med ved­tak som gag­ner med­lems­mas­sen vår, sier Kris­ti­an­sen.

FAKTA Eøs-inn­stil­lin­gen

● LO kre­ver at nors­ke myn­dig­he­ter går imot be­grens­nin­ger i ret­ten til kol­lek­ti­ve kamp­mid­ler, det kol­lek­ti­ve for­hand­lings­sys­te­met og ret­ten til na­sjo­nal lønns­dan­nel­se.

● Går inn for at Ilo-kon­ven­sjo­ner, nors­ke ta­riff­av­ta­ler og norsk ar­beids­livs­lov­giv­ning må gis for­rang foran EUS reg­ler. En slik for­rang må av­kla­res mel­lom Eøs-av­ta­lens par­ter.

● Vil del­ta ak­tivt i EFTAS kon­sul­ta­ti­ve ko­mi­té for å frem­me ar­beids­ta­ker­ret­tig­he­ter og den so­sia­le di­men­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.