Kris­ti­an­sen tak­ker av

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Om én uke er det slutt. Da vil Gerd Kris­ti­an­sen tak­kes av etter fire år som Lo-leder. Også nest­le­der Tor-ar­ne Sol­bak­ken trer av etter tolv år i Lo-le­del­sen.

Ny Lo-leder blir etter alle sole­mer­ker Hans-chris­ti­an Gab­ri­el­sen, som er LOS and­re nest­le­der i dag. 49-årin­gen har bak­grunn fra Fel­les­for­bun­det og yr­kes­er­fa­ring fra Tof­te in­du­stri­er.

I hen­hold til LOS ved­tek­ter set­ter valg­ko­mi­te­en først i gang ar­bei­det sitt un­der kon­gres­sen, som star­ter man­dag. Det er i øye­blik­ket bare frem­met to ak­tu­el­le kan­di­da­ter til de to le­di­ge nest­le­der­ver­ve­ne, nem­lig Peg­gy Hes­sen Føl­svik fra Han­del og Kon­tor og Ro­ger Ha­ga Heim­li fra LOS størs­te for­bund, Fag­for­bun­det.

Der­som han blir valgt, vil Heim­li være ny i LOS le­del­se. Føl­svik er i dag første­sek­re­tær i LO og må er­stat­tes. Blant kan­di­da­te­ne til å etter­føl­ge hen­ne er for­bunds­sek­re­tær Ju­lie Lød­rup i Norsk Tje­neste­manns­lag, som tid­li­ge­re le­det tanke­smia Ma­ni­fest Ana­ly­se.

And­re kan­di­da­ter er da­gens fire or­di­næ­re Lo-sek­re­tæ­rer, som alle øns­ker å fort­set­te i LO­le­del­sen, nem­lig Ter­je O. Ols­son fra EL og IT For­bun­det, Tru­de Tinn­lund fra Fel­les­for­bun­det, Are Tho­mas­gard fra In­du­stri Ener­gi og Re­nee Ras­mus­sen fra Mu­si­ker­nes Fel­les­or­ga­ni­sa­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.