Met­tet fett ikke sunt li­ke­vel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Bare 10 pro­sent av fett­inn­ta­ket i kost­hol­det ditt bør stam­me fra met­tet fett, iføl­ge en ny rap­port fra Na­sjo­nalt råd for er­næ­ring.

Met­tet fett bør er­stat­tes med umet­tet fett for å fore­byg­ge hjer­te- og kar­syk­dom­mer, kom­mer det fram i rap­por­ten som er la­get på opp­drag fra Helse­direk- to­ra­tet.

Rap­por­ten vi­ser at nord­menn tren­ger en bed­re ba­lan­se mel­lom umet­tet og met­tet fett. Pro­duk­ter som smør, palme­olje og ko­kos­fett inne­hol­der sto­re de­ler met­tet fett, og vi bør der­for ikke spi­se for mye av det. I til­legg er kjøtt­va­rer og mei­eri­pro­duk­ter kil­der til met­tet fett. Dis­se opp­lys­nin­ge­ne styr­ker di­rek­to­ra­tets gjel­den­de kost­råd, som ble pre­sen­tert i en rap­port i 2011.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.