Hydro fikk to stats­mi­nist­re på be­søk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Er­na Sol­berg og Ange­la Mer­kel var beg­ge på plass da Hydro åp­net sitt nye pro­duk­sjons­an­legg for bil­de­ler i Grevenbroich i Tysk­land.

Hydro har in­ves­tert én mil­li­ard kro­ner i an­leg­get, som hvert år skal pro­du­se­re 150.000 tonn med bil­de­ler i alu­mi­ni­um.

Bil­de­le­ne skal gå til kun­der som Au­di, Mer­ce­des-benz og BMW.

– Det­te er den mest mo­der­ne fab­rik­ken for euro­pe­isk bil­in­du­stri som øns­ker å pro­du­se­re let­te­re bi­ler med mind­re CO2ut­slipp, sier Hydros kon­sern­sjef Svein Richard Brandtzæg.

Han er stor­for­nøyd med å ha klart å lok­ke stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel og stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg til åp­nin­gen.

Mer­kel kal­te pro­sjek­tet et ek­sem­pel på godt, prak­tisk og mo­der­ne sam­ar­beid mel­lom Nor­ge og Tysk­land.

I sin tale vis­te hun også til det gode sam­ar­bei­det mel­lom Nor­ge og Tysk­land i in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjo­ner, som Nato, og på det prak­tis­ke pla­net, som i kam­pen mot ebola­epi­de­mi­en i Vest-afri­ka.

Brandtzæg kal­ler fab­rikk­an­leg­get et euro­pe­isk sam­ar­beids­pro­sjekt som strek­ker seg fra fjor­de­ne i Nor­ge til in­du­stri­by­ene i Tysk­land.

– Bil­in­du­stri­en i både Euro­pa og res­ten av ver­den kom­mer i stør­re og stør­re grad til å gå over fra stål til alu­mi­ni­um. Den pro­ses­sen er i full gang, sier kon­sern­sje­fen.

– Med alu­mi­ni­um får du be­ty­de­lig let­te­re bi­ler. Det gjør at de kan la­ges med mind­re mo­tor. I til­legg får du bed­re kjøre­egen­ska­per for­di det er mind­re mas­se som vi­bre­rer og be­ve­ger seg. Og er du uhel­dig og kol­li­de­rer, har du mye bed­re sjan­ser for å over­le­ve i en bil som er lagd av alu­mi­ni­um. Alu­mi­ni­um ab­sor­be­rer kol­li­sjons­ener­gi­en dob­belt så godt som stål, sier han.

Sam­ti­dig har gode ramme­be­tin­gel­ser i både Tysk­land og Nor­ge spilt en vik­tig rol­le, iføl­ge Brandtzæg. Han trek­ker fram både Co2-kom­pen­sa­sjon og støt­te fra Eno­va som po­si­ti­ve fak­to­rer.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel (t.v.) åp­net Hydros nye pro­duk­sjons­an­legg i Tysk­land sam­men med Hydros kon­sern­sjef Svein Richard Brandtzæg og stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) i Grevenbroich i Tysk­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.