Spare­ban­ken Sør i med­vind

Den fu­sjo­ner­te Spare­ban­ken Sør er nede på gam­le Pluss­banks kost­nads­nivå og le­ve­rer ster­ke re­sul­ta­ter.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - KRISTIANSAND TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no - 90523820

– Selv uten dra­hjelp fra fi­nans­plas­se­rin­ger, som vi had­de mer av de tre sis­te kvar­ta­le­ne av 2016 enn nå, le­ve­rer vi et over­skudd på 276 mil­lio­ner kro­ner før skatt. Det er bra og skyl­des at den dag­li­ge bank­drif­ten er god. Vi er nede på kost­nads­ni­vå­et til den tid­li­ge­re Pluss­bank før fu­sjo­nen 1. ja­nu­ar 2014. Og Pluss­bank var en av Nor­ges mest ef­fek­tivt drev­ne ban­ker, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Geir Berg­s­kaug i Spare­ban­ken Sør.

UBETYDELIGE TAP

Som man for­står, er han godt fornøyd med re­sul­ta­tet for førs­te kvar­tal 2017. Her er noen sen­tra­le punk­ter fra rap­por­ten Berg­s­kaug pre­sen­ter­te tors­dag:

Ut­låns­ta­pe­ne er mi­ni­ma­le: 15 mil­lio­ner kro­ner i en bank med 93 mil­li­ar­der kro­ner i ut­lån, til­sva­ren­de 0,06 pro­sent på års­ba­sis.

Net­to rente­inn­tek­ter øker tross mar­gin­press sær­lig i bo­lig­låns­mar­ke­det.

De sis­te 12 må­ne­der har inn­skud­de­ne vokst med 8,4 pro­sent til 52,8 mil­li­ar­der kro­ner, ut­lå­ne­ne med 3,8 pro­sent til 92,6 mil­li­ar­der.

Ban­ken har so­lid egen­ka­pi­tal etter nors­ke for­hold. Per 31. mars mang­let kun 53 mill. på å nå ti mil­li­ar­der kro­ner, og ban­ken lig­ger over alle de for­skjel­li­ge pro­sent­sat­se­ne for ka­pi­tal­dek­ning som myn­dig­he­te­ne kre­ver.

Av­kast­nin­gen på egen­ka­pi­ta­len i førs­te kvar­tal var 8,7 pro­sent, godt over det man får som inn­skudds­kun­de. Og apro­pos: Den de­len av Sørs egen­ka­pi­tal som be­står av børs­no­ter­te egen­ka­pi­tal­be­vis – det nær­mes­te en spare­bank kom­mer ak­sjer – verd­set­tes av Oslo Børs til snaue 1,6 mil­li­ar­der kro­ner. 51,88 pro­sent av be­vi­se­ne ei­es for øv­rig av Spare­bank­stif­tel­sen Spare­ban­ken Sør.

SLANKET 89 ÅRSVERK

Til­ba­ke til kost­na­de­ne. Spare­ban­ken Sør har nå 431 årsverk. Da fu­sjons­pla­ne­ne ble kjent i 2013, had­de «gam­le Sør og gam- le Pluss» 520 årsverk til sam­men.

– Må­let den gang var 420 in­nen ut­gan­gen av 2017, min­nes Geir Berg­s­kaug. Før han leg­ger til:

– I for­ri­ge uke åp­net vi vårt førs­te kon­tor i Ro­ga­land, på Bry­ne.

– Fikk dere be­søk fra Spare­bank 1 Sr-bank?

– Ja visst, det er all­tid bra med gode kon­kur­ren­ter, kon­sta­te­rer Berg­s­kaug.

– Ten­ker dere å åpne fle­re kon­to­rer vest­over?

– Å, vi får ta én ting av gan­gen.

ARKIVFOTO

Geir Berg­s­kaug i Spare­ban­ken Sør mel­der gjer­ne om so­lid drift. Tone Her­man­sen ut­gjør ett av de 431 års­ver­ke­ne som er til­ba­ke i ban­ken etter fu­sjo­nen i 2014. De to ban­ke­ne som gikk sam­men, had­de til sam­men 520 årsverk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.