Stat­oil le­ve­rer bed­re enn ven­tet i førs­te kvar­tal

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Stat­oil had­de i førs­te kvar­tal et jus­tert drifts­re­sul­tat på 3,31 mil­li­ar­der dol­lar, en fire­dob­ling fra sam­me pe­rio­de i fjor.

I førs­te kvar­tal i fjor var re­sul­ta­tet 857 mil­lio­ner dol­lar. Re­sul­ta­tet var bed­re enn ana­ly­ti­ker­ne had­de ven­tet, iføl­ge fle­re medi­er.

Stat­oil rap­por­te­rer at re­sul­ta- tene i førs­te kvar­tal kjenne­teg­nes av so­lid inn­tje­ning og sterk kon­tant­strøm fra drift i alle seg­men­ter. Gjelds­gra­den i sel­ska­pet er re­du­sert fra 35,6 pro­sent til 30 pro­sent.

– Våre so­li­de fi­nan­si­el­le re­sul­ta­ter og ster­ke kon­tant­strøm fra alle seg­men­ter var dre­vet av høy­ere pri­ser, god drift og un­der­lig­gen­de pro­duk­sjons­vekst på 5 pro­sent. Pro­duk­sjo­nen fra norsk sok­kel var den høy­es­te på fem år, dre­vet av høy re­gu­la­ri­tet og opp­trap­ping av pro­duk­sjo­nen på nye felt, sier kon­sern­sjef El­dar Sætre i Stat­oil ASA.

Kon­sern­sje­fen trek­ker fram at den in­ter­na­sjo­na­le por­te­føl­jen le­ver­te po­si­ti­ve re­sul­ta­ter, og at kon­tant­strøm­men per fat etter skatt var på nivå med kon­ser­nets nors­ke por­te­føl­je.

– Vi fort­set­ter å re­du­se­re kost­na­der gjen­nom ef­fek­ti­vi­se­ring, og er i rute for å opp­nå yt­ter­li­ge­re en mil­li­ard dol­lar i år­li­ge kost­nads­for­bed­rin­ger i 2017, sier Sætre.

De jus­ter­te lete­kost­na­de­ne i kvar­ta­let var 202 mil­lio­ner dol­lar, en ned­gang på 78 mil­lio­ner dol­lar i førs­te kvar­tal 2016.

FOTO: NTB SCANPIX

El­dar Sætre, Kon­sern­sjef i Stat­oil, la tors­dag fram so­li­de re­sul­ta­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.