Trond­heim hil­ser fra sky­en

Micro­soft har do­mi­nert of­fent­li­ge kon­to­rer i Nor­ge. Nå får sel­ska­pet kon­kur­ran­se. Ikke fra fri pro­gram­vare, men fra en an­nen ame­ri­kansk it-gi­gant. Goog­le tar Trond­heim til den om­strid­te sky­en.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: INGEBORG ELIASSEN

Kaffe­kru­set fra Stjør­dal kommune er svært godt brukt. Det har vært kjært in­ven­tar på pul­ten til Hans Ole Rolf­sen si­den 1980-tal­let, i lik­het med sak­sen, bin­ders­hol­de­ren og do­ku­ment­bun­ke­ne. Rolf­sens ty­de­lig be­bod­de pult i kon­tor­land­ska­pet til råd­man­nens fag­stab stø­ter mot skrive­bor­det til kol­le­ga Øy­vind Ta­num. Den har to skjer­mer og mo­bil­la­der, men ikke så mye som ett ark. – Jeg er en gam­mel by­rå­krat som sit­ter sam­men med en tek­no­frik, hum­rer Rolf­sen.

Han er en av Trond­heim kom­mu­nes 15.000 med­ar­bei­de­re og blant dem med lengst farts­tid. Rolf­sen var der da kom­mu­nen fikk in­ter­nett rundt 1994. Han hus­ker det ble stilt spørs­mål om det­te var noe man treng­te.

Akku­rat den dis­ku­sjo­nen er til­bake­lagt. Godt og vel 20 år etter er Trond­heim kommune blant de få of­fent­li­ge eta­te­ne i Nor­ge som har gjort net­tet til selve ar­beids­plas­sen. Nå blir det også slutt på minne­pin­ner. Si­den i fjor som­mer har Rolf­sen og hele kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen vært på flytte­fot – til den så­kal­te sky­en.

Job­ber smar­te­re

Tid­li­ge­re ble Trond­heim kom­mu­nes data lag­ret i kom­mu­nen. Dora data­sen­ter i Trond­heim er en tid­li­ge­re tysk ubåt­bun­ker fra 2. ver­dens­krig, bygd for å mot­stå luft­an­grep, med 3,5 me­ter tyk­ke tak og veg­ger i ar­mert be­tong. «Sky» be­tyr bare at in­for­ma­sjo­nen blir lag­ret i data­sent­re enda leng­re borte – gjer­ne helt and­re ste­der i ver­den.

For Rolf­sen, Ta­num og de and­re i råd­manns­sta­ben be­tyr over­gan­gen dess­uten at alle kan job­be sam­ti­dig i kom­mu­nens størs­te do­ku­ment; hand­lings- og øko­nomi­pla­nen. I fjor var de 20–30 per­soner som skrev på det sam­ti­dig. I be­gyn­nel­sen lur­te noen på hvor «lag­re­knap­pen» var – og ikke alle føl­te seg tryg­ge på at de vil­le fin­ne tal­le­ne igjen nes­te gang de gikk inn. Men etter hvert gikk ar­bei­det ras­ke­re enn før.

– Det er som å gå fra stein­al­de­ren til in­du­stri­epo­ken. Folk er glade for en­de­lig å job­be på mer mo­der­ne må­ter. Det­te er verk­tøy folk bru­ker i pri­vat­li­vet. Nå tar vi dem til sam­me nivå på jobb, sier it-sjef Bjørn Jon­ny Vil­la.

Brøyte­bil­sjå­fø­re­ne Trond Bjer­kan og Per Ar­ne Lar­sen strør sand i Sver­res­borg allé. Der de rul­ler av sted, har de stål­kon­troll på fry­setem­pe­ra­tu­ren for salt og på pro­ses­sen som var­mer opp vann til 90 gra­der og blan­der det med sand som leg­ger seg mel­lom is og trøn­ders­ke bil­dekk.

Data, der­imot, har de ikke brukt noe sær­lig, annet enn til å føre ar­beids­lis­ter på en av de fire kon­tor-pc-ene som 30 mann del­te. – Jeg er gått ut på dato på data, me­ner Bjer­kan. Men nett­bret­tet han har hatt i styre­hu­set på bi­len si­den i fjor som­mer, li­ker han godt.

Ar­beids­le­der Stå­le Bjer­ken må ikke len­ger inn på kon­to­ret for å log­ge seg på pc-en når han skal kal­le ut Bjer­kan og Lar­sen til å sal­te el­ler strø. – Når jeg er ute og kjø­rer vakt om nat­ta, svin­ger jeg bare inn i vei­kan­ten, går på «pæd-en», ha­ker av folk på ut­kal­lings­skje­ma­et og tryk­ker «send». Da blir de opp­ringt, sier Bjer­ken.

far­vel, micro­soft

Sam­ti­dig med over­gan­gen til sky, gjør Trond­heim

en an­nen stor end­ring: Kom­mu­nen byt­ter kon­tor­vare-le­ve­ran­dør. I man­ge år var det Micro­soft som le­ver­te verk­tøy­ene – Word, Ex­cel og Power­point. Nå er det Goog­le Cloud med docs, dri­ve og ca­len­dar i nett­le­se­ren som gjel­der.

It-sjef Bjørn Jon­ny Vil­la plei­er å si at Trond­heim nå er blitt Goog­les størs­te kun­de i Nor­den og den størs­te of­fent­li­ge kun­den i Euro­pa.

«Sky­en blir vår nye Ikt-in­fra­struk­tur», skrev stats­sek­re­tæ­tær Paul Chaf­fey (H) i Kom­mu­nal­de­par­te­men­tet i fjor. Men så vel­dig man­ge and­re of­fent­li­ge ek­semp­ler enn Trond­heim fins ikke ennå, ver­ken i Nor­ge el­ler uten­lands. Den førs­te nors­ke kom­mu­nen som inn­gikk av­ta­le med Goog­le, var Nar­vik i 2011. Si­den har Moss kommune tatt spran­get til Micro­softs sky­løs­ning. And­re står i spa­ga­ten mel­lom sky og lo­kal pro­gram­vare, de fles­te tro­lig fort­satt i Micro­softs kunde­por­te­føl­je.

LÅST TIL MICRO­SOFT

Over hele Euro­pa har det of­fent­li­ge gjen­nom man­ge år gjort seg av­hen­gig av nett­opp Micro­soft-pro­duk­te­ne – ope­ra­tiv­sys­te­met Win­dows og skrive­bords- verk­tøy­ene Word, Ex­cel, Power­point og Out­look. In­gen and­re enn Micro­soft selv vet hvor mye kon­ser­net tje­ner på kon­tor­li­sen­ser, og kon­ser­net vil ikke si det. Hel­ler ikke i Nor­ge. Tid­li­ge­re kon­sti­tu­ert di­rek­tør i Sta­tens inn­kjøps­sen­ter, Sver­re Sven­sen, tip­per at det of­fent­li­ge Nor­ge be­ta­ler rundt én mil­li­ard kro­ner i Micro­soft-li­sen­ser i året.

Pen­ge­ne kun­ne ha vært brukt til and­re of­fent­li­ge for­mål. For det fins al­ter­na­tiv til Micro­softs kon­tor­verk­tøy: Fri pro­gram­vare. Fri pro­gram­vare har åpen kilde­kode – det vil si at alle som vil, kan se hva den inne­hol­der, for­bed­re den el­ler dele den med and­re. Micro­softs pro­gram­vare har der­imot luk­ket kilde­kode; den er sel­ska­pets eien­dom, og man må be­ta­le for bruk.

En rek­ke of­fent­li­ge eta­ter i Euro­pa har byt­tet ut Micro­softs pro­duk­ter med fri pro­gram­vare og har spart skatte­be­ta­ler­ne for sto­re sum­mer med det.

I Nor­ge job­bet tid­li­ge­re for­ny­ings­mi­nis­ter Hei­di Gran­de Røys (SV) for å ut­bre fri pro­gram­vare og der­med bry­te opp Micro­softs Office-mono­po­let. Men hen­nes etter­føl­ger Rig­mor Aas­rød (Ap), re­ver­ser­te of­fen­si­ven – iføl­ge nett­avi­sen di­gi.no etter mål­ret­tet lob­by­inn­sats fra Micro­soft.

Noen få nors­ke kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­ner eks­pe­ri­men­ter­te med fri pro­gram­vare på kon­to­re­ne. De meld­te om mil­lion-inn­spa­rin­ger på it-bud­sjet­te­ne. Men løf­tet ble for tungt: Fag­sys­te­mer for øko­no­mi og per­so­nal snak­ket bare med Micro­softs pro­gram­vare. Det var in­tern mot­stand. Dess­uten fris­tet Micro­soft med nye ra­bat­ter. Alle ga opp og ség til­ba­ke i it-kjem­pens kunde­re­gis­ter.

Nå er sky i ferd med å end­re spille­reg­le­ne i det of­fent­li­ge kon­tor­støt­te-mar­ke­det. Men det er ikke fri pro­gram­vare, der­imot en an­nen it-gi­gant fra USA, som ut­ford­rer Micro­softs mono­pol.

SPARER MIL­LIO­NER I ÅRET

Pri­sen var én åpen­bar grunn til at Trond­heim kommune valg­te å rive seg løs fra et lang­va­rig kunde­for­hold til Micro­soft. Over­gan­gen til sky i for­hold til å fort­set­te med Micro­soft Office sparer kom­mu­nen for over 25 mil­lio­ner kro­ner i året de førs­te tre åre­ne.

It-sjef Vil­la av­vi­ser imid­ler­tid at spa­ring var den ster­kes­te driv­kraf­ten i val­get.

Det­te er noe helt annet enn å inn­føre en sær, gra­tis pro­gram­vare for å spa­re pen­ger. Vi gjør ikke det­te for å spa­re pen­ger. Men det er en hyg­ge­lig bi­ef­fekt, sier han.

Kunde­for­hol­det til Micro­soft fort­set­ter, men på et mye lavere nivå. – De had­de alt, nå har de kan­skje 10 pro­sent. Noen må ha Micro­soft-pro­duk­ter for­di fag­sys­te­met de­res er av­hen­gig av det. Vi har ikke lagt Micro­soft for hat på noen måte. Men det­te var nok førs­te gang de ble ut­ford­ret av en så stor of­fent­lig kun­de på kon­tor­støt­te her i lan­det, sier Vil­la.

UTSATTE JOB­BER

Micro­soft har ikke vil­let sva­re på In­vesti­ga­te Euro­pes spørs­mål. Goog­le Nor­ge ser imid­ler­tid et «enormt po­ten­si­al» for be­drif­ter og of­fent­lig sek­tor i sky­verk­tøy, iføl­ge Chris­top­her Con­ra­di, nor­ges­sjef for Goog­le Cloud.

– Of­fent­lig sek­tor i Nor­ge er i de tid­li­ge fa­se­ne av å ta i bruk skyt­je­nes­ter. Vi vil hjel­pe dem å for­stå og ut­nyt­te for­de­le­ne med den of­fent­li­ge sky­en, sier han.

Dit er det langt igjen, me­ner ut­vik­ler Knut Yr­vin, mange­årig for­kjem­per for fri pro­gram­vare. Yr­vin hev­der at det of­fent­li­ge har gått glipp av 15-20 års in­no­va­sjon på grunn av platt­form­bin­din­ger til Micro­soft Office og det han kal­ler «1990-tal­lets løs­nin­ger». Ver­den er i eks­trem end­ring, og in­ter­nett åp­ner for glo­bal in­no­va­sjon som in­gen har kon­troll på, på­pe­ker han.

– Job­be­ne som fins i dag, er satt ut på tek­no­lo­gisk an­bud. Alle snak­ker om «In­du­stri 4.0» og om tin­ge­nes in­ter­nett. Bare ikke det of­fent­li­ge. De kom­mer til å fort­set­te å tvi­hol­de på kon­tor­pak­ka si til 2030. Og man­ge vil mis­te job­ben, spår han.

I Trond­heim kommune var det ikke it-av­de­lin­gen som ba­net vei. Over­gan­gen til sky be­gyn­te ute i or­ga­ni­sa­sjo­nen og helt uof­fi­si­elt: An­sat­te la­get pri­va­te kon­to­er på si­den av sys­te­met for å job­be smar­te­re på sky. – Man­ge an­sat­te føl­te seg in­ne­låst og gjor­de noe med det. Pl­ut­se­lig had­de vi et skyg­ge-it-sys­tem som 2000–3000 an­sat­te bruk­te. Vi i it-sek­sjo­nen kun­ne ikke stik­ke ho­det i san­den og late som in­gen­ting, sier it-råd­gi­ver Chris­ti­an Bøhn.

GIR FRA SEG KON­TROLL

Men sky­lag­ring har vært om­stridt. Lov­ver­ket hal­ser bak den ga­lop­pe­ren­de tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen. Ar­kiv­lo­ven fra 1992, for ek­sem­pel, for­ut­set­ter at det of­fent­li­ges ar­kiv­ma­te­ria­le lag­res i Nor­ge. Nå blir den end­ret.

Fa­ren for å bli in­ne­låst hos én le­ve­ran­dør for­svin­ner ikke, ad­va­rer Björn Lundell, as­sis­te­ren­de pro­fes­sor i in­for­ma­tikk ved Hög­sko­lan i Sköv­de i Sve­ri­ge.

– Jeg tror at in­ne­lå­sing kan bli et enda stør­re pro­blem enn det al­le­re­de er. Med sky­lag­ring har man ikke en­gang da­ta­ene hos seg.

I en rap­port om in­ne­lå­sing i fjor, be­stilt av det svens­ke kon­kur­ranse­til­sy­net, vi­ser Lundell til et ame­ri­kansk sky­sel­skap som gikk kon­kurs. Kun­de­ne fikk to uker på seg til å hen­te ut all in­for­ma­sjo­nen.

– Hva hvis det­te skul­le skje med et sel­skap som lag­ret et lands of­fent­li­ge data? Du måtte ha sendt 500 Her­cu­les-fly ful­le av lag­rings­dis­ker for å hen­te dem. Noe sånt er kan­skje ikke så en­kelt å gjen­nom­føre på kort var­sel, sier Lundell. Han sy­nes ikke det­te er en spe­si­elt teo­re­tisk tan­ke.

Både Data­til­sy­net og Na­sjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het er opp­tatt av ett over­ord­net spørs­mål: Hvil­ket lands lo­ver gjel­der der in­for­ma­sjo­nen blir lag­ret? Og hvis de blir lag­ret i Ir­land, blir de også sik­ker­hets­ko­piert til USA? Fins det un­der­le­ve­ran­dø­rer som har til­gang til opp­lys­nin­ge­ne?

– Vi har ikke noe imot sky­lag­ring i seg selv. Men man må vur­de­re ri­si­ko­en – man gir jo fra seg en grad av kon­troll, sier Bjørn Erik Thon, di­rek­tør i Data­til­sy­net. Kom­mu­ner sit­ter på enor­me meng­der føl­som­me per­son­data – om folks helse, om fa­mi­lie­for­hold, om skole­re­sul­ta­ter. Det er ikke for­budt å leg­ge per­son­sen­si­ti­ve data i sky­en, iføl­ge Thon.

– Men man må all­tid vur­de­re ri­si­ko­en. Det er stor for­skjell på å flyt­te epost ut i sky­en og å leg­ge ut barne­ver­nets fag­sys­tem.

65 MIL­LIO­NER EPOSTER

I Trond­heim skul­le blant annet 65 mil­lio­ner eposter flyt­tes til Goog­les nett­sky. Men sen­si­ti­ve per­son­opp­lys­nin­ger, som helse­data, be­tror kom­mu­nen ikke til Goog­le: De lag­res i så­kalt «sik­ker sone» lo­kalt. Det er i tråd med hold­nin­gen til Na­sjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het: Det of­fent­li­ges sen­si­ti­ve og gra­der­te data bør lag­res in­nen­for lande­gren­se­ne.

De sto­re sel­ska­pe­nes data­sent­re er de tryg­ges­te som fins, me­ner it-råd­gi­ver Chris­ti­an Bøhn.

– Goog­les data­sent­re kryp­te­rer in­for­ma­sjo­nen. I det en saks­be­hand­ler i Trond­heim dyt­ter et do­ku­ment opp i sky­en, blir det dess­uten brutt opp i tu­sen­vis av bi­ter og spredt mel­lom sent­re, tro­lig i Fin­land og Ir­land, men sann­syn­lig­vis også som dup­li­ka­ter i and­re sen­ter ver­den over. Så hvis noen skul­le bry­te seg inn i data­sen­te­ret i Fin­land på jakt etter et do­ku­ment her­fra, vil de i bes­te fall fin­ne et frag­ment av det – som dess­uten var jern­kryp­tert, sier Bøhn.

I råd­man­nens stab hus­ker Hans Ole Rolf­sen den da­gen data­av­de­lin­gen kom med den førs­te pc-en og fjer­net skrive­ma­ski­nen hans. Nå job­ber han sam­men med folk som nær­mest er di­gi­ta­le inn­fød­te. I over­gan­gen til sky har de størs­te tek­no-en­tu­si­as­te­ne måt­tet bry­ne seg på Rolf­sen og and­re om be­kym­ret seg for at data skul­le kom­me på av­veie. Det har ført til høy­ere be­visst­het over hele lin­jen, me­ner en­tu­si­as­ten Bøhn.

– Vi snak­ker om per­son­vern og hva vi skal leg­ge hvor, som ald­ri før.

Jeg tror at in­ne­lå­sing kan bli et enda stør­re pro­blem enn det al­le­re­de er. Med sky­lag­ring har man ikke en­gang da­ta­ene hos seg. BJÖRN LUNDELL, as­sis­te­ren­de pro­fes­sor i in­for­ma­tikk ved Hög­sko­lan i Sköv­de i Sve­ri­ge

FOTO: GOOG­LE

Tid­li­ge­re lag­ret Trond­heim data i en tid­li­ge­re tysk ubåt­bun­ker fra 2. ver­dens­krig. «Sky­en» be­tyr at kom­mu­nens in­for­ma­sjon nå er lag­ret i data­sent­re enda leng­re borte, men ikke sen­siv­ti­ve data.

Brøyte­bil­sjå­fø­re­ne Per Ar­ne Lar­sen, til venst­re, og Trond Bjer­kan i Trond­heim by­drift har mer greie på avan­ser­te opp­var­mings­pro­ses­ser for varmsand enn på data. Men nå er også de­res hver­dag di­gi­tal; nett­bret­tet er blitt et dag­lig verk­tøy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.