FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Pro­gram­vare­ko­lo­ni­en Euro­pa

● Over hele Euro­pa går it-sys­te­mer i det of­fent­li­ge på soft­ware fra Micro­soft. Al­ter­na­ti­ve­ne fins. Men bare få som har for­søkt å vri seg ut av av­hen­gig­he­ten til ver­dens tred­je størs­te sel­skap, har klart det.

● Hva slags føl­ger har den­ne «in­ne­lå­sin­gen»? Hva er ri­si­ko­en? Hvil­ke al­ter­na­ti­ver fins? Det in­ter­na­sjo­na­le jour­na­list­nett­ver­ket In­vesti­ga­te Euro­pe har kart­lagt for­hol­de­ne ved hjelp av øko­no­mer, it-sje­fer, ut­vik­le­re, fors­ke­re, sik­ker­hets­eks­per­ter, inn­kjøps­eks­per­ter, by­rå­kra­ter og po­li­ti­ke­re over hele Euro­pa. Grense­løs jour­na­lis­tikk

● In­vesti­ga­te Euro­pe dri­ver grense­over­skri­den­de jour­na­lis­tikk. Ni re­por­te­re fra åtte land sam­ar­bei­der om tema som gjel­der hele Euro­pa. Pro­sjek­tet har støt­te fra Fritt Ord, Hans Böck­ler­stif­tel­sen, Hüb­ner & Ken­ne­dy­stif­tel­sen, Ru­dolf Augsteins­tif­tel­sen og Open Socie­ty Ini­tia­ti­ve for Euro­pe.

● Mer på: www.in­vesti­ga­te-euro­pe.eu

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.