Ild­sjel for rene stren­der og sva­berg

Ha­vet fyl­les opp av plast og annet av­fall. Lør­dag hå­per miljø­råd­gi­ver Sol­vor B. Støle­vik at sør­len­din­ge­ne går mann av huse for å pluk­ke søp­pel i strand­so­nen.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Bil­der av den sjeld­ne gåse­nebb­hva­len som had­de 30 plast­po­ser og sto­re meng­der mikro­plast i mage­sek­ken gikk ver­den rundt. Tror du den­ne his­to­ri­en kan bi­dra til eks­tra god opp­slut­ning om lør­da­gens strand­rydde­dag?

– Ja, det både tror og hå­per jeg. Vi opp­le­ver nå et stort en­ga­sje­ment og vil­je til å bi­dra fra både pri­vat­per­soner, lag og for­enin­ger, sko­ler og barne­ha­ger. Man­ge har mer­ket seg skjeb­nen til den­ne ene hva­len, men det er an­slått at for­søp­ling i ha­vet år­lig tar li­vet av el­ler ska­der hund­re tu­sen ma­ri­ne patte­dyr og én mil­lion fug­ler. I til­legg får fisken i seg plast og annet av­fall. Hvor­dan går de som har lyst til å være med på strand­rydde­da­gen fram?

– Det er bare å fin­ne seg et sted, og gå i gang. Gra­tis av­fall­sek­ker og hans­ker kan hen­tes i åp­nings­ti­de­ne på kom­mu­nens ser­vice­torv i Råd­hus­kvar­ta­let og på gjen­vin­ningsta­sjo­ne­ne til Av­fall Sør. I til­legg til pri­vat­per­soner har fle­re lag og for­enin­ger meldt seg, men det er ab­so­lutt plass til fle­re. I lø­pet av året er det også fle­re sko­ler og barne­ha­ger som er med og pluk­ker søp­pel i strand­kan­ten. Hva skal ryd­des, og hvor skal av­fal­let le­ve­res?

– Alt som ikke hø­rer hjem­me i na­tu­ren, og gjer­ne ned til hver minst plast­bit og brus­kork. Tang, tare og kvis­ter kan bli lig­gen­de. I for­bin­del­se med strand­rydde­da­gen kan sek­ke­ne med strand­av­fall le­ve­res i Ber­tes, Hamre­san­den, Søms­stran­da, Kongs­havn, Kor­svik Ma­ri­na, Sto­re­nes, Pa­ra­dis­buk­ta og Mø­vik­s­tran­da. Av­fall Sør hen­ter det 8. mai. El­lers kan ma­rint av­fall le­ve­res gra­tis til gjen­vin­ningsta­sjo­ne­ne til Av­fall Sør hele året. Hver må­ned i hele 2017 trek­kes det også fine pre­mi­er blant de som le­ve­rer ma­rint av­fall på gjen­vin­ningsta­sjo­ne­ne til Av­fall Sør.

Hvor man­ge del­ta­ke­re og meng­de av­fall hå­per og tror du kan bli re­sul­ta­tet av lør­da­gens mo­bi­li­se­ring? – Jeg vå­ger ikke å tip­pe noe tall, men tror på fle­re del­ta­ke­re og mer av­fall enn i re­kord­året i fjor. Un­der fjor­årets strand­rydde­dag ble det til sam­men over hele lan­det sam­let inn 377 tonn ma­rint av­fall. I år er strand­rydde­da­gen ut­vi­det til å gjel­de alle de nor­dis­ke lan­de­ne. Det er dess­ver­re mye å ta av. Hvert år hav­ner 6,4 mil­lio­ner tonn søp­pel i ver­dens­ha­ve­ne.

Den na­sjo­na­le ar­ran­gø­ren av strand­rydde­da­gen øns­ker at alle som er med og ryd­der re­gist­re­rer sitt bi­drag?

– Ja, det stem­mer. På nett­si­den til «Hold Nor­ge rent» kan alle som del­tar re­gist­re­re hvor og hvor mye av­fall de har fun­net. På den må­ten kan en få en bed­re over­sikt over hvor stort av­falls­pro­ble­met er. Er det nok å pluk­ke søp­pel én dag i året?

– Nei, men alle bi­drag hjel­per. En slik fel­les strand­rydde­dag er også med på å be­visst­gjø­re folk om de sto­re ut­ford­rin­ge­ne vi står over­for når det gjel­der ma­rin for­søp­ling. Jeg vil jo el­lers opp­ford­re folk til å ta med seg av­fall de kom­mer over hver gang de er ute på tur. Har du tro på at det kan bli slutt på å bru­ke ha­ve­ne som av­falls­plass?

– Vi må i alle fall kla­re å få en slutt på be­visst kas­ting av av­fall i na­tu­ren. Jeg hå­per og tror den opp­vok­s­en­de ge­ne­ra­sjon blir flin­ke­re til å ta vare på na­tu­ren enn det som har vært til­fel­le fram til nå.

Det går mot som­mer. Tid­li­ge­re år har Kristiansand kommune sjek­ket hva som har blitt lagt på lo­ka­le sankt­hans­bål. Hva er lov og ikke lov?

– Det som leg­ges på sankt­hans­bå­le­ne skal være rent tre­vir­ke. Ver­ken mal­te el­ler im­preg­ner­te ma­te­ria­ler har noe på bå­le­ne å gjø­re. Det sam­me gjel­der selv­sagt for plast, gam­le ma­dras­ser, møb­ler og bil­dekk.

Klima­ut­slipp er vår tids størs­te miljø­ut­ford­ring. Hvor­dan me­ner du kris­tian­san­de­re og and­re sør­len­din­ger best kan bi­dra til å re­du­se­re ut­slip­pe­ne?

– I hver­da­gen kan en for ek­sem­pel prø­ve å re­du­se­re mat­svinn, kjø­re mind­re bil og kjø­pe fær­re ting. Vi le­ve­rer i et for­bruks­sam­funn, der det kas­tes mye fullt bruk­ba­re klær og møb­ler. Kan­skje vil­le det være en

idé å kjø­pe fær­re, men hel­ler mer so­li­de ting som kan vare leng­re.

Spe­si­elt vin­ters­tid har det vært fo­ku­sert på dår­lig luft­kva­li­tet i fle­re nors­ke byer. Hva kan gjø­res med det?

– Det bes­te vil­le selv­sagt være om fle­re kun­ne par­ke­re bi­len og gå, syk­le el­ler kjø­re kol­lek­tivt til jobb el­ler and­re æren­der. Når det gjel­der sveve­støv vil­le det være en for­del om fle­re kjør­te pigg­fritt.

Det snak­kes om å leg­ge eks­tra bom­av­gif­ter på die­sel­bi­ler som kjø­rer inn i Kvad­ra­tu­ren for å re­du­se­re lo­ka­le ut­slipp. Er det da ikke et pa­ra­doks at kom­mu­nen gjen­nom havne­ve­se­net ar­bei­der for å få flest mu­lig cruise­skip til byen? De­res ut­slipp til­sva­rer vel tu­se­ner av die­sel­bi­ler?

– Det er jo ikke mitt an­svars­om­rå­de, men tu­ris­me er jo også vik­tig for en by som Kristiansand. Hav­na har fle­re land­strøm an­legg til uli­ke ty­per skip. Slik jeg har for­stått er det ikke like en­kelt å fin­ne gode tek­nis­ke løs­nin­ger som pas­ser for fle­re for­skjel­li­ge ty­per cruise­skip. Sam­let sett er ut­slipp fra bi­ler enn stør­re ut­ford­ring for lo­kal luft­kva­li­tet enn cruise­skip. Hvor­dan kom­mer du selv til og fra jobb?

– Jeg kjø­rer buss, men har am­bi­sjo­ner om å syk­le mer. Ten­ker også på å kjø­pe meg en el-syk­kel.

ARKIVFOTO: IDA MARIE STOKKELIEN

Det­te bil­det er fra strand­rydde­da­gen i fjor og vi­ser ele­ver fra Øv­re Slett­heia sko­le som pluk­ket søp­pel ved Belte­vi­ka på Flekkerøya.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.