En hær av fri­vil­li­ge job­ber for Macron

Faedrelandsvennen - - FREDAG - MICHAEL SEIDELIN, FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/POLITIKEN

Em­ma­nu­el Macron har vært for­sik­tig til nå. Nede foran tog­sta­sjo­nen i Stras­bourg rå­der imid­ler­tid op­ti­mis­men blant de så­kal­te «mar­cheurs» – med­lem­me­ne av be­ve­gel­sen hans «En Mar­che!» – som midt i rush­ti­den de­ler ut bro­sjy­rer og pam­flet­ter til forbi­pas­se­ren­de.

Tids­punk­tet er ikke det bes­te, for kl. 17.30 ten­ker de fles­te bare på å kom­me seg hjem fra jobb. Man­ge tar imot bro­sjy­re­ne, som fem «macro­nis­ter» de­ler ut, men det vik­tigs­te er å få snak­ket med noen av vel­ger­ne.

GATENS PARLAMENT

Pl­ut­se­lig skjer det. To unge menn med inn­vand­rer­bak­grunn går av syk­le­ne og be­gyn­ner å stil­le spørs­mål om hvor­dan Em­ma­nu­el Macron skal få i gang øko­no­mi­en hvis han lyk­kes søn­dag. De vil også vite om han plan­leg­ger å heve den stats­ga­ran­ter­te minste­løn­nen de beg­ge job­ber for, og etter ti mi­nut­ters prat kom­mer kon­klu­sjo­nen.

– Takk for opp­lys­nin­ge­ne. Nå er jeg klo­ke­re. Jeg har fått vite mer enn ved å lese i fle­re ti­mer på Face­bo­ok, som be­står av mas­se løgn og ma­ni­pu­la­sjon, sier den ene.

«Macro­nis­ten» opp­ford­rer dem til å se kvel­dens Tv-du­ell.

– Men Cham­pions League går jo sam­ti­dig, sva­rer en av dem før de tar en rask be­slut­ning: I kveld ser de fot­ball og søn­dag stem­mer de på Em­ma­nu­el Macron.

– Det vi­ser nød­ven­dig­he­ten av å være ute i ga­te­ne og snak­ke med folk. Det er masse­vis av forut­inn­tat­te me­nin­ger om Macron, men vi får fak­tisk av­kref­tet en mas­se my­ter sam­ti­dig med at pro­gram­met hans blir kjent, sier pen­sjo­nis­ten Jean Ro­ger, som tid­li­ge­re har ført valg­kamp for so­sia­lis­te­ne.

LÆRER OG POLITIKER

Anstren­gel­se­ne løn­ner seg, i hvert fall i Stras­bourg. For­ri­ge søn­dag fikk Em­ma­nu­el Macron 21 pro­sent av stem­me­ne i Al­sa­ce, mot hele 25,6 pro­sent til Ma­ri­ne Le Pen, mens han vant stort i Stras­bourg med 27,7 pro­sent mot kun 12 pro­sent til Le Pen. Han vant også re­gio­nens øv­ri­ge sto­re og mel­lom­sto­re byer.

Den lo­ka­le le­de­ren for be­ve­gel­sen «En Mar­che!» i fyl­ket Bas-rhin, med 1,1 mil­lion inn­byg­ge­re, kon­sta­te­rer at man­ge av de 3500 med­lem­me­ne av «En Mar­che!»,

FAKTA Fransk pre­si­dent­valg

● Søn­dag er det du­ket for and­re og sis­te run­de i det frans­ke pre­si­dent­val­get.

● Val­get står mel­lom Em­ma­nu­el Macron og Ma­ri­ne Le Pen hvor først­nevn­te leder så vidt på me­nings­må­lin­ge­ne.

● I juni må den kan­di­da­ten som vin­ner, sør­ge for å få fler­tall også i par­la­men­tet. hvor­av 600–700 er ak­ti­ve, ald­ri tid­li­ge­re har vært po­li­tisk en­ga­sjer­te.

– Man­ge av dem har in­ter­es­sert seg for po­li­tikk, men de ble ut­støtt fra de gam­le par­ti­ene som i åre­vis har blitt mer in­ne­luk­ket. Her kom noe som de selv kun­ne bi­dra til å for­me, for­tel­ler unge Bruno Stu­der.

Vi mø­ter ham i en res­tau­rant uten­for sen­trum.

På FRITIDEN

– Jeg er fri­vil­lig, så jeg må pas­se job­ben min sam­ti­dig, og jeg har all­tid mø­te­ne mine i den­ne res­tau­ran­ten som lig­ger nær job­ben min, sier Bruno Stu­der, mens han dis­kret kon­trol­le­rer klok­ken.

Han skal være til­ba­ke på den vi­dere­gå­en­de sko­len i Kro­nen­bourg i ut­kant­en av byen før un­der­vis­nin­gen star­ter igjen kl. 13.30, og han inn­røm­mer at det er tøft å ha to job­ber sam­ti­dig.

Bruno Stu­der er en av de få som har vært po­li­tisk ak­tiv tid­li­ge­re. Han var med­lem av sen­trums­par­ti­et UDI, som i åre­vis har støt­tet skif­ten­de bor­ger­li­ge re­gje­rin­ger, men ble lei av den for­ut­sig­ba­re at­fer­den til de gam­le par­ti­ene.

UDI var stort sett enig i re­for­me­ne Em­ma­nu­el Macron fore­slo og gjen­nom­før­te da han var fi­nans­mi­nis­ter i den so­sia­lis­tis­ke re­gje­rin­gen.

– UDI var imid­ler­tid i op­po­si­sjon, så de kun­ne ikke stem­me for lo­ver og re­for­mer de i ut­gangs­punk­tet støt­tet. Den for­men for po­li­tikk kun­ne jeg ikke hol­de ut len­ger. Jeg føl­te at jeg kas­tet bort ti­den min.

STØTTER EUROPEEREN MACRON

Som en av de førs­te i Al­sa­ce slut­tet Bruno Stu­der seg til Em­ma­nu­el Macrons be­ve­gel­se da den da­væ­ren­de fi­nans­mi­nis­te­ren lan­ser­te den i fjor vår. Han or­ga­ni­ser­te Em­ma­nu­el Macrons førs­te sto­re møte i Stras­bourg som pre­si­dent­kan­di­dat, og der­et­ter be­gyn­te bal­len å rul­le.

– Det er plass til nye men­nes­ker og nye ide­er, og Em­ma­nu­el Macron er vel­dig opp­merk­som på at det fort­lø­pen­de skal skje en for­ny­el­se i be­ve­gel­sen, som snart blir til et par­ti, sier Bruno Stu­der.

Nett­opp det­te til­trek­ker en av de ak­ti­ve «macro­nis­te­ne» foran den im­po­ne­ren­de tog­sta­sjo­nen i Stras­bourg.

– Det er førs­te gang jeg del­tar i po­li­tisk ak­ti­vi­tet, sier Philip­pe Cornec, en pen­sjo­nert em­bets­mann.

– Jeg ble fa­sci­nert av me­to­den. Macron be­gyn­te med å ut­vik­le et pro­gram som alle kun­ne stil­le for­slag til, og der­et­ter skap­te han be­ve­gel­sen. Så jeg ble over­be­vist av per­sonen. Han er ung, han har nye ide­er og han prø­ver å over­skri­de gren­sen mel­lom høy­re og venst­re, som blir sta­dig mer kuns­tig.

Over den lil­le stan­den vaier det frans­ke flag­get og Eu-flag­get, og det er ikke til­fel­dig, sier Philip­pe Cornec.

– Pro­sjek­tet hans er også et euro­pe­isk prosjekt. Alt er ikke bra i EU, men Em­ma­nu­el Macron vil be­va­re det bes­te og byg­ge vi­de­re på det.

TUNG OPPGAVE FOR MACRON

De ak­ti­ve «macro­nis­te­ne» skal snart i gang igjen. Uan­sett ut­fall av and­re run­de av søn­da­gens pre­si­dent­valg blir nes­te etap­pe par­la­ments­val­get i juni.

Det må job­bes hardt inn­røm­mer Bru- no Stu­der, og det er av av­gjø­ren­de be­tyd­ning for Em­ma­nu­el Macron at han etter en even­tu­ell sei­er søn­dag kom­mer til å råde over et par­la­men­ta­risk fler­tall for å kun­ne gjen­nom­føre re­for­me­ne han har lo­vet.

«En Mar­che!» holdt 55 mø­ter i fyl­ket før førs­te valg­run­de, og det vil fort­set­te. «En Mar­che!» vil stil­le med egne kan­di­da­ter i alle valg­kret­ser i Al­sa­ce, for Em­ma­nu­el Macron har gjort det helt klart at han ikke vil stil­le med nå­væ­ren­de par­la­ments­med­lem­mer fra and­re par­ti­er som slut­ter seg til ham.

– Vi er ikke en gjen­bruks­ma­skin for po­li­ti­ker­ne fra de gam­le par­ti­ene, sa han for noen da­ger si­den.

Bruno Stu­der tvi­ler ikke på at «En Mar­che!» fin­ner de rik­ti­ge kan­di­da­te­ne blant de man­ge, nye an­sik­te­ne som har slut­tet seg til be­ve­gel­sen.

OPPOVERBAKKE

Det blir oppoverbakke, me­ner po­li­tisk eks­pert Philip­pe Bre­ton fra uni­ver­si­te­tet i Stras­bourg. Han min­ner om de ster­ke, kon­ser­va­ti­ve tra­di­sjo­ne­ne i Al­sa­ce og Ma­ri­ne Le Pens frem­gang de sis­te val­ge­ne. Han ad­va­rer også mot å un­der­vur­de­re so­sia­lis­ter og bor­ger­li­ge.

– De gam­le par­ti­ene er rot­fes­tet, kan­di­da­te­ne de­res er kjen­te og de har par­la­ments­med­lem­mer som har gjort en god jobb i Na­sjo­nal­for­sam­lin­gen. Det blir tøft for «En Mar­che!» å slå dem.

Bruno Stu­der er svært klar over al­vo­ret i si­tua­sjo­nen. Han vet at Em­ma­nu­el Macron, hvis han skul­le vin­ne søn­dag, hav­ner i en vans­ke­lig si­tua­sjon som leder av et split­tet land. Ma­ri­ne Le Pen vil få en grup­pe i Na­sjo­nal­for­sam­lin­gen, og ver­ken op­po­si­sjo­nen til høy­re el­ler venst­re vil gi Em­ma­nu­el Macron ar­beids­ro hvis han blir pre­si­dent. Der­for står mye på spill, vur­de­rer Bruno Stu­der.

– Hvis det ikke går bra den­ne gan­gen, ri­si­ke­rer det å bli svært al­vor­lig om fem år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.