«Ful­le sjø­folk»

Faedrelandsvennen - - MENING - Pen­sjo­nist­par­ti­et Kristiansand

I mitt inn­legg 24/4-17, til­la jeg Aps stats­mi­nis­ter kan­di­dat skyl­den for å frem­føre ut­ta­lel­sen om Er­nas bruk av pen­ger, men det var et si­tat fra Da­gens Næ­rings­liv han si­ter­te.

●● Det var Ma­ri­an­ne Mart­hin­sen som ut­tal­te: ”Høy­re bru­ker olje­pen­ger som ful­le sjø­folk”.

Ma­ri­an­ne Mart­hin­sen er Aps fi­nans­po­li­tis­ke tal­s­per­son på Stor­tin­get. Og bør ras­kest mu­lig be­kla­ge ut­ta­lel­sen, og vise sjø­føl­ke­ne den re­spekt de har krav på. Det var den nors­ke sjø­mann og sjø­manns­stan­den som gjor­de den størs­te inn­sats un­der sis­te ver­dens­krig, og var den vik­tigs­te fak­tor etter kri­gen til å byg­ge opp den nors­ke øko­no­mi­en igjen. La oss ikke sit­te igjen med den opp­fatt­nin­gen at Aps stor­tings­re­pre­sen­tan­ter har så lite kjenn­skap til sjø­fol­ks sto­re inn­sats, da man dess­ver­re enda hus­ker tak­ken sjø­fol­ke­ne fikk etter kri­gen.

Jeg ber der­for de in­volver­te per­soner til ut­ta­lel­sen be­kla­ge glip­pen sna­rest mu­lig. Der­som det ikke skjer in­nen en uke, an­mo­der jeg samt­li­ge sjø­folk og sjø­manns­or­gani­sjo­ner om å unn­la­te å stem­me AP ved kom­men­de stor­tings­valg.

ODD A. SALVESEN,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.