Religion i po­li­tik­ken – nei takk

Faedrelandsvennen - - MENING - Kristiansand

Først trod­de jeg Jan Pe­der­sen had­de skre­vet sitt lan­ge inn­legg for å pro­vo­se­re, men for­sto etter hvert at han fak­tisk me­ner at Nor­ge er en so­sia­lis­tisk stat un­der­lagt et en­kelt par­ti med van­sty­re.

●● Tig­ging kan føre med seg mye kri­mi­na­li­tet, og selv om det an­ta­ge­lig ikke er så mye av det i Kristiansand, kan en ikke luk­ke øyne­ne for at noen tig­ge­re er med i det kri­mi­nel­le mil­jø­et. Fre­dag 29.4.stod det et inn­legg i Fædre­lands­ven­nen av Bjørn Øy­vind Fjeld som var me­get in­ter­es­sant. Han an­be­fal­te å ikke gi pen­ger i tig­ger­kop­pe­ne. Også de som ar­bei­der i hjem­lan­de­ne til tig­ger­ne, me­ner det ikke er bra å gi dem pen­ger. Det lø­ser in­gen pro­ble­mer, og vil bare føre til at fle­re kom­mer til Nor­ge for å tig­ge. Det er også et stort pro­blem at de for­la­ter bar­na sine som ikke går på sko­le og må mer el­ler mind­re kla­re seg selv.

Men jeg er ikke for et tig­ger­for­bud. Fat­ti­ge folk må få lov å be om hjelp.

Når jeg går på Mar­kens, tref­fer jeg man­ge tig­ge­re, og jeg har pleid å gi litt pen­ger til dem. De er jo fat­ti­ge og tren­ger hjelp, og jeg sy­nes synd på dem. I lø­pet av et år kan det bli et gans­ke stort be­løp. Jeg kjen­ner også and­re som gir til tig­ger­ne.

Men nå har jeg slut­tet å gi dem pen­ger. Jeg tror det er bed­re å hjel­pe dem hjem­me. Det må stil­les krav til dem om egen­inn­sats, og de som dri­ver med kri­mi­na­li­tet, må slut­te med det. Men det må jo også fin­nes ar­beid for dem. Hvor­dan kan man få det til? i Noen men­nes­ker gjør på eget ini­tia­tiv en flott jobb, slik som et av Tv-pro­gram­me­ne vis­te. En ung mann job­bet med barn som var ale­ne, hjalp dem å skri­ve bok­sta­ver slik at det ble let­te­re for dem på sko­len. Et slikt ini­tia­tiv er vel­dig bra, men det er en drå­pe i ha­vet.

Kom­mu­nen vår byg­ger en mar­ketshall i Car­bune­sti, et fat­tig om­rå­de hvor man­ge rom­folk bor. Det er pris­ver­dig. Er det mu­lig å knyt­te fle­re ak­ti­vi­te­ter til det­te pro­sjek­tet: Barne­hage, sko­le helse­sta­sjon? Og er det mu­lig å skaf­fe jobb til fle­re av de som nå er tig­ge­re? Or­ga­ni­sa­sjo­nen Fra tig­ger­kopp – Nor­ge (FTN) gjør en god jobb og kjen­ner for­hol­de­ne. Men å ut­vi­de ar­bei­det vil kos­te mye. Hvor­dan fi­nan­siere det?

Jeg tror man­ge med meg hel­ler vil­le gi pen­ger til sli­ke pro­sjek­ter enn å gi pen­ger i en tig­ger­kopp.

TORE HETLAND,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.