Fe­ven­nens brut­te løf­te om skatte­pa­ra­dis­de­batt

Faedrelandsvennen - - MENING - HALVOR FJERMEROS, NIKLAS KALVØ TESSEM, NATTY HUIT­FELDT

Un­der de­bat­ten på Kick tirs­dag om Kunst­si­lo­en og Ni­co­lai Tan­gens spon­sing av det nye mu­se­et, var det ett tema som glim­ret med sitt fra­vær, nem­lig hvor pen­ge­ne kom­mer fra og på hvil­ken måte Tan­gens pro­fit­ter har hav­net her.

ga­ver. Det var eks­tra opp­sikts­vek­ken­de for et avis­hus som er del av Schib­sted­kon­ser­net og in­di­rek­te var med på Pa­na­ma-av­slø­rin­ge­ne rett før Tan­gens-sa­ken ble kjent. Den glo­ba­li­ser­te ka­pi­ta­lis­mens uetis­ke fi­nan­sakro­ba­tikk ble av­dek­ket for all ver­den, men vår hjem­li­ge avis valg­te en­si­dig å jub­le til skatte­pa­ra­dis­pro­fit­ter som ris­les over by­ens kul­tur­liv. Så det var kan­skje ikke så mer­ke­lig at de to re­dak­tø­rer ikke vil­le ha opp igjen den de­bat­ten tirs­dag. Men det var like fullt et løfte­brudd. vir­ker den vi­de­re ut­vik­lin­gen av norsk land­ba­sert in­du­stri.

Kraft­fyl­ka me­ner det er vik­tig at sam­lo­ka­li­se­ring mel­lom kraft­kre­ven­de in­du­stri og pro­duk­sjon fort­satt be­løn­nes i ta­rif­fe­rin­gen av nett­kost­na­der. Det­te er av stor be­tyd­ning for re­gio­nal næringsutvikling. På den må­ten be­løn­nes kort­reist kraft i in­du­stri­pro­duk­sjo­nen. at religion er en pri­vat­sak og bør dyr­kes i de uli­ke kir­ker, bede­hus, temp­ler og hjem. Vi tren­ger noen ini­tia­tiv­rike folk som kan star­te nye pro­sjek­ter, slik at tig­ger­ne i stør­re grad kan bli hjul­pet i hjem­lan­det.

ANNE-MARIE WILAND LÆGDENE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.