Uten kunst «dør» sam­fun­net!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Etter de­batt­mø­tet 2.ds. i avi­sens regi på Kick – ele­gant le­det av Vidar Ud­jus, gjør jeg meg noen re­flek­sjo­ner:

●● Li­ver­pools le­gen­da­ris­ke Bill Shank­lys re­ak­sjon på yt­rin­gen om at fot­ball er et spørs­mål om liv og død. Han var skuf­fet og hev­det at det var me­get vik­ti­ge­re enn som så. Er­stat­ter vi or­det fot­ball med KUNST, er jeg med.

All kunst – også bil­led­kunst er en livs­nød­ven­dig­het i sam­fun­net og for dets ut­vik­ling. Den skal in­spi­re­re, pro­vo­se­re, gle­de, mane til und­ring og kan hen­de for­stå­el­se – og om nød­ven­dig stø­te. And­re Bjer­kes ufor­lig­ne­li­ge dikt om kuns­tens be­tyd­ning i de grå­dres­se­de menns ma­te­ria­lis­tis­ke sam­funn (som jeg selv­sagt har glemt tit­te­len på) bur­de kom­me på trykk i sa­kens an­led­ning.

De inn­si­gel­ser som kom frem i de­bat­ten, ble de­tal­jer og klar­te ikke å over­skyg­ge ho­ved­inn­tryk­ket: Tak­ket være en kunst­in­ter­es­sert Ni­co­lai Tan­gen, har byen og hele re­gio­nen fått en nær­mest ufat­te­lig gave. M.h.t. Rei­dar Fugle­stads kom­pe­tan­se og lønn, er for­hol­det at han er an­satt som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i en 6-års pe­rio­de. Så er det slutt. De førs­te ca. 3 åre­ne blir pri­mært en uhy­re kre­ven­de bygge­pe­rio­de med bl.a. ut­for­min­gen av frem­ti­di­ge ut­stil­lings­lo­ka­ler. Med Le­onard Rick­ard ved sin side fø­ler jeg meg helt trygg på at dis­se blir pub­li­kums­venn­li­ge, sam­ti­dig som ver­ke­ne blir be­hø­rig be­vart. At Fugle­stad ikke har kunst­fag­lig bak­grunn blir for meg ir­re­le­vant. Han er en klok mann, og med so­li­de fag­folk rundt seg. Der­til kom­mer et vå­kent sty­re, samt sty­ret i selve Stif­tel­sen. Li­ke­vel skri­ves det i avisen 2. ds. at ”SKMU skal bli et kunst­mu­se­um, ikke en opp­le­vel­ses­de­sti­na­sjon.” En pus­sig for­mu­le­ring: Et kunst­mu­se­um har vært og vil all­tid være en opp­le­vel­se. OG: Or­det de­sti­na­sjon – et av dis­se evin­ne­li­ge for­nors­kin­ge­ne. På godt norsk be­tyr det be­stem­mel­ses- el­ler møte­sted. Ja, er det ikke det et kunst­mu­se­um skal være da?

I job­ben be­hol­der Fugle­stad sin tid­li­ge­re års­lønn på 3 mill. Han får in­gen etter­lønn. Å rea­ge­re ne­ga­tivt på det­te, blir for små­lig. Han får en nær­mest hel­kon­ti­nu­er­lig ar­beids­tid – med stor fall­høy­de. Hvil­ken ukent­lig ar­beids­tid vil han ikke få! Om­reg­ne hans års­lønn til time­lønn! Litt etter­tan­ke bør til.

Til slutt: Stor takk til avisen for et vik­tig ar­ran­ge­ment!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.