Rom­folk – så er det på­an igjen

Tit­te­len på Jan Eg­gums vise pas­ser godt. For har vi ikke hatt en pe­rio­de med re­la­tiv ro nå?

Faedrelandsvennen - - MENING - Dag­lig leder, Su­pras

Rom­folk tig­ger og vi gir til dem el­ler ikke. I sep­tem­ber kom en de­le­ga­sjon fra Bul­ga­ria til Kristiansand i for­bin­del­se med et Eøs-prosjekt om rom­folk som jeg var part­ner i. Vi møt­te rom­folk og snak­ket med folk som ar­bei­der med dem. Det ble litt opp­slag i media, og det for­løp greit.

Så er det på­an igjen. Den­ne gan­gen spar­ket i gang av NRKS Brenn­punkt pro­gram ”Lykke­land”. Her ble kri­mi­nell ak­ti­vi­tet blant rom­folk i Ber­gen do­ku­men­tert. Re­ak­sjo­ne­ne meld­te seg raskt. En emo­sjo­nell for­by-tig­ging tsu­na­mi rul­ler nå over det gans­ke land. okalt rus­tes det til for­ny­et kamp. Kom­mu­nen syns tig­ging er greit, mens han­dels­næ­rin­gen vil for­by det. Det sam­me vil i alle fall et po­li­tisk par­ti, og rom­folk er igjen blitt po­li­ti­ker­mat. Tig­ge­re får gode bor­ge­re til å bli dis­tra­hert og ten­ke på and­re ting enn det de skul­le ten­ke på, nem­lig å hand­le, iføl­ge han­dels­næ­rin­gen. Det drei­er seg om bunn­lin­jen må vite. En mu­lig løs­ning er å for­vi­se dem til Ned­re Torv. I så fall må vi reg­ne med at rom­fol­ks bunn­lin­je vil end­res.

Midt oppe i det­te send­te ny­lig NRK Brenn­punkt pro­gram­met ”Jen­ter til salgs”, om rom­folk i

LBul­ga­ria. Det­te vil ga­ran­tert gi folk vann på møl­la. For noen vil det være noe nær en gude­gave, si­den det vil be­kref­te alle for­dom­me­ne om rom­folk. For and­re vil det gjø­re det klart hvor al­vor­lig si­tua­sjo­nen er. Det sto­re spørs­må­let er hvor­for det­te skjer?

Med and­re ord, er rom­folk født slik el­ler er de blitt slik? Mitt svar er en­kelt: der og vi er ”blitt sånn”. Vi fø­des inn i en fa­mi­lie og kul­tur, men blir etter hvert i mer­ket av sam­fun­net om­kring oss. Ta deg selv: i hvil­ken grad for­hol­der du deg til din nære fa­mi­lie og i hvil­ken grad til sam­fun­net om­kring? et sam­me gjel­der rom­folk, en­ten de er født i Ro­ma­nia el­ler Bul­ga­ria ( jeg kjen­ner sist­nevn­te land best si­den jeg bor i So­fia og har ar­bei­det med fle­re Eøs-fi­nan­sier­te rom­folk pro­sjek­ter. For­skjel­len mel­lom dem og oss er at vi har valg­mu­lig­he­ter og res­sur­ser mens rom­folk hver­ken har res­sur­ser og el­ler valg­mu­lig­he­ter. Noe som fø­rer til at de ikke får ut­dan­nel­se og ar­beid, og stil­ler ba­kerst i helse­kø­ene, for å nev­ne noe. Ar­gu­men­tet om at det står alle fritt å løf­te seg selv etter hå­ret for å kom­me ut av elen­dig­he­ten fal­ler på sin egen uri­me­lig­het. Rom­folk er ”blitt sånn” for­di sam­fun­net sys­te­ma­tisk har fra­tatt dem alle mu­lig­he­ter til å kom­me ut av

Det er om­kring 12 mil­lio­ner rom­folk i Euro­pa. Må­ten de be­hand­les på er far­lig for­di det drei­er seg om brudd på de mest grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­te­ne.

De­len­dig­he­ten, og det­te re­pro­du­se­res i hver ny ge­ne­ra­sjon.

Der­som vi ser for­bi de in­di­vi­du­el­le skjeb­ne­ne er si­tua­sjo­nen mer al­vor­lig, Det er om­kring 12 mil­lio­ner rom­folk i Euro­pa. Må­ten de be­hand­les på er far­lig for­di det drei­er seg om brudd på de mest grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­te­ne. Det­te gjør noe med vår for­stå­el­se av Nor­ge som en euro­pe­isk kul­tur­na­sjon. Det er en stund si­den ro­pet etter ”de rene og ran­ke” gav mye me­ning (like fullt vil Ru­dolf Nil­sens dikt bli dratt fram i 17. mai ta­ler også i år). Ny­lig ble en nord­mann dømt for å ha drept en bul­garsk jen­te som ar­bei­det som pro­sti­tu­ert i Oslo. Tra­fick­ing, pro­sti­tu­sjon og men­neske­han­del er noe vi nord­menn er like skyl­di­ge i. Vi kan ikke til­la­te at folk be­hand­les slik. Vi kan ikke til­la­te at nord­menn ak­tivt bi­drar til en slik for­ned­ren­de be­hand­ling av men­nes­ker. n vi­de­re kon­se­kvens er mer far­lig på leng­re sist. Fle­re og fle­re ser på si­tua­sjo­nen for rom­folk i Euro­pa som en tik­ken­de bom­be. Om ikke noe end­res vil det føre til øken­de dis­kri­mi­ne­ring og ra­sis­me og, i sis­te om­gang, til so­si­al uro.

Nor­ge er i øken­de grad be­visst sin rol­le i Euro­pa. Det føl­ger i alle fall del­vis som en kon­se­kvens av fo­kus på glo­ba­li­se­ring er­stat­tes av fo­kus på det re­gio­na­le og lo­ka­le. Nor­ge bi­drar gjen­nom EØS mid­le­ne som fi­nan­sie­rer pro­sjek­ter i Øst Euro­pa, og der sto­re mid­ler er øre­mer­ket rom­folk. Jeg har hatt gle­den av å del­ta i sli­ke pro­sjek­ter, og det vil bli fle­re. Nors­ke pri­va­te or­ga­ni­sa­sjo­ner bør også del­ta i Eøs-fi­nan­sier­te pro­sjek­ter. en of­fent­lig sek­tor må også del­ta. I en ar­tik­kel i Fædre­lands­ven­nen 12. sep­tem­ber 2016 ar­gu­men­ter­te jeg for at både kom­mu­ner og

EM­den nye fyl­kes­kom­mu­nen må ta opp pro­ble­me­ne om­kring rom­folk in­nen­for en sat­sing på in­ter­na­sjo­na­li­se­ring. Så langt er in­ter­na­sjo­na­li­se­ring på Sør­lan­det og Ag­der i stor grad for­stått som å fin­ne mar­ke­der for lo­ka­le pro­duk­ter og trek­ke tu­ris­ter til lands­de­len. Det­te er vik­tig men også for sne­vert. Det ene ute­luk­ker hel­ler ikke det and­re. En bre­de­re for­stå­el­se av in­ter­na­sjo­na­li­se­ring vil kun­ne føre til bed­re ramme­be­tin­gel­ser for kom­mu­ni­ka­sjon og in­ter­ak­sjon mel­lom folk i Euro­pa, in­klu­si­ve rom­folk. Nor­ges fram­tid lig­ger i øken­de grad i Euro­pa. Vi vil ikke leve på olje­mil­li­ar­der i man­ge ge­ne­ra­sjo­ner fram­over, og være høyt he­vet over det som skjer om­kring oss.

I det­te per­spek­ti­vet er en dis­ku­sjon om tig­ging i Kvad­ra­tu­ren for en ba­ga­tell å reg­ne, et full­sten­dig side­spor. Det sen­tra­le spørs­må­let er hvor­dan Nor­ge kan bi­dra til en sam­funns­ut­vik­ling i land i Øst Euro­pa som fø­rer til le­ve­li­ge for­hold for rom­folk i hjem­lan­de­ne, slik at de kan bo og ar­bei­de der og ikke dri­ve med tig­ging, og sam­ti­dig til en trygg fram­ti­dig for Euro­pa, og Nor­ge.

LARS SØFTESTAD,

FOTO: KJARTAN BJELLAND

For­skjel­len mel­lom dem og oss er at vi har valg­mu­lig­he­ter og res­sur­ser mens rom­folk hver­ken har res­sur­ser og el­ler valg­mu­lig­he­ter, skri­ver for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.