Mo­zarts døds­mes­se ble livs­mes­se

Ida Li­ly Bjer­ge (25) ble ny­lig frisk­meldt fra sin bor­der­line per­son­lig­hets­for­styr­rel­se. Akku­rat i tide til å hjel­pe ung­dom­mer fra ABUP til å tol­ke Mo­zart sam­men med sin far, Kso-di­rek­tø­ren.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

– Man er ikke rar el­ler uten­for sam­fun­net bare for­di man går gjen­nom noe vans­ke­lig i li­vet, sier Ida Li­ly Bjer­ge (25) til Fædre­lands­ven­nen.

Vi tref­fer hen­ne sam­men med pap­pa Ste­fan Sköld, di­rek­tør for Kristiansand sym­foni­or­kes­ter (KSO). Det nær­mer seg pre­mie­ren på Mo­zarts Requiem anno 2017, et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom KSO og ABUP (av­de­ling for barn og un­ges psy­kis­ke helse, SSHF).

BE­SKRI­VER SITT HELVETE

Ide­en kom fra en av KSOS egne mu­si­ke­re, Pål Svends­ber­get, men Ste­fan Sköld var i ut­gangs­punk­tet skep­tisk:

– Jeg tenk­te at det var en kjempe­fin idé, men hvor­dan – hvor­dan skal vi gjø­re det?

Til slutt kom han på en løs­ning: Hva om man tok bort den la­tins­ke teks­ten i kor­sat­sen og fikk ung­dom­me­ne på ABUP til å skri­ve om sitt dies irae» (helvete), «li­be­ra me» (be­fri­el­se fra det onde), el­ler «lacri­mo­sa» (tåre­flom­men)?

For­fat­ter Rune Bels­vik ble hy­ret inn til å ar­ran­ge­re en skrive­stue på syke­hu­set. En kjer­ne på rundt åtte ung­dom­mer i al­de­ren 13 til 17 år med til­knyt­ning til ABUP kom med sine bi­drag til tekst.

– EKSTREMT TØFT

Men det al­ler førs­te mø­tet på Kil­den høs­ten 2015 ble ikke helt vel­lyk­ket. Det var vans­ke­lig for Ste­fan Sköld å kom­mu­ni­se­re med ung­dom­me­ne på mors­må­let sitt, svensk. Da var det godt at dat­te­ren, Ida Li­ly Bjer­ge, kun­ne fun­ge­re som bin­de­ledd.

– Jeg treng­te Ida, som har gjen­nom­gått det ung­dom­me­ne har gått gjen­nom. Hun kun­ne snak­ke til dem der de er nå.

Ida Li­ly Bjer­ge er så­kalt høy­sen­si­tiv. Hun bruk­te to år i in­ten­siv te­ra­pi i Sve­ri­ge før hun ble frisk­meldt etter å ha fått dia­gno­sen bor­der­line per­son­lig­hets­for­styr­rel­se.

– I prin­sip­pet hand­ler det om at man har pro­ble­mer med å hånd­te­re fø­lel­ser og ut­vik­ler de­struk­tiv at­ferd og suici­da­le tenden­ser, for­kla­rer hun.

– Var det ikke tøft å gå løs på et prosjekt som det­te like etter at du ble frisk?

– Jo, det var ekstremt tøft. Det har vært over­vel­den­de til ti­der. Men det be­tyr så mye for meg. Jeg måtte bare være med på det­te.

«MIN ER SMERTEN»

Våren 2016 ble det jevn­lig ar­ran­gert skrive­stuer med ung­dom­me­ne på ABUP. De skul­le for ek­sem­pel be­skri­ve hva kjær­lig­het be­tyd­de for dem. De fikk ett mi­nutt på seg. Så var det et nytt tema. Skriv. To mi­nut­ter.

– Det ble så ær­lig av å være så kort, kon­sist og ukon­trol­lert, for­tel­ler Bjer­ge om pro­ses­sen.

Fre­dag 5. mai skal ver­ket fram­fø­res. Rune Bels­vik har sam­men­fat­tet og ano­ny­mi­sert alle bi­dra­ge­ne. Ida Li­ly Bjer­ge sy­nes spe­si­elt at «Dies Irae»-de­len ble sterk (til høy­re).

– Det er sterkt. Ekte. Jeg bi­dro selv med dag­bok­teks­ter fra da jeg var syk. Det be­tyr mye å kun­ne få dis­se ung­dom­me­ne til å se at li­vet kan bli fint igjen. Vi kan våge å se på det svar­te, det ver­ste og det von­des­te, og sam­ti­dig se at vi er på vei mot ly­set i tun­ne­len. Vi av­slut­ter hele «Requiem» med den nors­ke teks­ten: Hå­pet le­ver i meg, for­tel­ler Bjer­ge.

– ANGST ER IKKE NOE NYTT

Mo­zarts «Requiem» reg­nes som et av de størs­te ver­ke­ne in­nen klas­sisk mu­sikk. Wolf­gang Ama­deus slet selv med psy­kis­ke pro­ble­mer, og døde før han fikk full-

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Ida Li­ly Bjer­ge sam­men med pap­pa Ste­fan Sköld. De to har job­bet tett sam­men om Mo­zarts Requiem anno 2017 som frem­fø­res i Kil­den fre­dag 5. mai.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Ida Li­ly Bjer­ge har selv er­fa­ring med psy­kia­tri­en, og har fun­gert som bin­de­ledd mel­lom ABUP og KSO.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.