FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Mo­zarts «Requiem» anno 2017

● «Requiem» er Wolf­gang Ama­deus Mo­zarts sis­te kom­po­si­sjon. Han døde før han var fer­dig og ver­ket ble tro­lig full­ført av en av Mo­zarts ele­ver.

● Ung­dom­me­ne ved ABUP (av­de­ling for barn og un­ges psy­kis­ke helse, SSHF) har skre­vet nye teks­ter til ver­ket. Dis­se tar ut­gangs­punkt i inn­hol­det i kor­sat­se­ne. For­fat­ter Rune Bels­vik har satt sam­men alle bi­dra­ge­ne til en tekst.

● Fram­fø­res 5. mai i Kil­den sam­men med Kristiansand sym­foni­or­kes­ter og et kor be­stå­en­de av 100 ele­ver fra mu­sikk­lin­je­ne på Dahls­ke VGS, Vågs­bygd VGS og Kris­ten VGS Vennesla. Koret le­des av di­ri­gent Rag­nar Ras­mus­sen.

● Pro­sjek­tet er et sam­ar­beid mel­lom Kil­den dia­log, Abups ung­doms­grup­per og Kick-off (grup­per for vans­ke­lig­stilt ung­dom).

Mo­zart slet selv med psy­kis­ke pro­ble­mer, og døde før han fikk full­ført sitt «Requiem».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.