Spe­ku­la­tiv tåre­per­se

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

DRAMA «The Shack»

USA 2016 12 år

«The Shack» er ba­sert på boka med sam­me navn av Wil­liam P. Young, og ret­ter seg spe­si­elt mot et kris­tent pub­li­kum. Å lage en his­to­rie hvor du lar per­sone­ne opp­le­ve det verst ten­ke­li­ge bare for å få fram bud­ska­pet om at Gud er til ste­de selv i de mør­kes­te stun­der, blir for spe­ku­la­tivt for min del.

Macks (Sam Wort­hing­ton) yngs­te dat­ter blir drept av en pe­do­fil se­rie­mor­der. De fin­ner ikke krop­pen, men de fin­ner den blo­di­ge kjo­len hen­nes i en gam­mel hyt­te. Mack går inn i en dyp de­pre­sjon, men så en dag får han et mys­tisk brev om å møte i den gam­le hyt­ta. Der mø­ter han en kvin­ne som sier hun er Gud (Octa­via Spen- cer), hen­nes sønn (Je­sus) og det vi må anta skal være Den hel­li­ge ånd. Sam­men skal de vise ham vei­en ut av sor­gen.

Fil­men stil­ler noen in­ter­es­san­te spørs­mål rundt tro og tvil, men sva­re­ne pak­kes inn i kli­sjé­fylt tåke­prat. His­to­ri­en er ikke skre­vet av en fag­per­son med noe fag­lig kom­pe­tan­se på ver­ken sorg el­ler trau­ma­tis­ke hen­del­ser, men hev- der li­ke­vel å sit­te med fa­si­ten på hva som er rik­tig å gjø­re og føle i en sorg­pro­sess. Bud­ska­pet opp­le­ves som mo­ra­li­se­ren­de og til ti­der pro­vo­se­ren­de. Fil­men er for spe­si­elt in­ter­es­ser­te og for dem som tren­ger be­kref­tel­se på egen tro, for and­re er den lite in­ter­es­sant både inn­holds­mes­sig og film­tek­nisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.