Fa­bel­ak­tig og farge­rik

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

ANIMASJON «Richard stor­ken»

Nor­ge/tysk­land/ Lux­em­bourg/bel­gia 2017 6 år

Med nes­ten hele fa­mi­li­en Ofte­bro re­pre­sen­tert, og Bjar­te Hjelme­land som un­du­la­ten Ki­ki, er det­te en for­nøye­lig film for hele fa­mi­li­en. Den for­eldre­løse spur­ven Richard vokser opp blant stor­ker. In­gen har hatt hjer­te til å for­tel­le ham at han egent­lig er en spurv og ikke bare en eks­tra li­ten stork, men da de skal trek­ke sør­over for vin­te­ren må de for­la­te ham. En spurv vil nem­lig ikke over­le­ve den lan­ge fly­tu­ren.

Men Richard har ikke tenkt til å la kor­te vin­ger hind­re ham fra å være med fa­mi­li­en sin, og det han mang­ler i stør­rel­se tar han igjen med på­gangs­mot og krea­ti­ve løs- nin­ger. I til­legg får han god hjelp av sine nye ven­ner, den for­voks­te pyg­méug­la Ol­ga som har en usyn­lig venn, og un­du­la­ten Ki­ki som els­ker disko­mu­sikk. Sam­men hai­ker de gjen­nom Euro­pa med buss, tog og båt, og mø­ter man­ge and­re rare skap­nin­ger på vei­en, som skum­le flag­ger­mus og ma­fia­krå­ker.

Fil­men, som er norsk­pro­du­sert, had­de ver­dens­pre­miere un- der film­fes­ti­va­len i Ber­lin, var åp­nings­fil­men un­der Barne­film­fes­ti­va­len i Kristiansand, er tatt ut til An­necy-fes­ti­va­len i Frank­ri­ke som går av sta­be­len i juni. Den er også for­hånds­solgt til hund­re land. Den er flott, farge­rik, mor­som, spen­nen­de og rø­ren­de. Ani­ma­sjo­nen er fa­bel­ak­tig, og de nors­ke skue­spil­ler­ne li­ke­så.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.