Fri­het på tu­ni­sisk

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

DRAMA

«Min ara­bis­ke vår»

Tu­ni­sia 2016 Til­latt for alle

I til­fel­le du skul­le lure: Jo da, det la­ges se­ver­dig film i Tu­ni­sia også. He­di (Majd Mast­oura) er 25, job­ber som om­rei­sen­de sel­ger for Pe­uge­ot og har en yn­dig for­lo­ve­de han snart skal gif­te seg med. Men He­di vi­ser in­gen en­tu­si­as­me for ver­ken det ene el­ler and­re. Til det er han for kuet av for­vent­nin­ge­ne til sin tra­di­sjons­bund­ne mor. Sånn er det i hvert fall inn­til han på en ør­kes­løs for­ret­nings­rei­se mø­ter Rym (Rym Ben Mes­sa­oud), en mo­der­ne kvin­ne som ikke er redd for å ta for seg av det li­vet har å by på. Snart har Rym vek­ket fri­hets­tran­gen i den pas­si­ve, in­ne­slut­te­de He­di.

Som fil­mens nors­ke tit­tel an­ty- der, er det nær­lig­gen­de å se He­dis his­to­rie som en spei­ling av Tu­ni­sias ny­li­ge his­to­rie: En ny ge­ne­ra­sjon tar mot til seg og gjør opp­rør mot et re­gi­me de opp­fat­ter som gam­mel­dags og urett­fer­dig. Det er ikke der­med sagt at «Min ara­bis­ke vår» er en film som bru­ker sto­re ord. Tvert imot opp­le­ves den – med sitt hånd­hold­te ka­me­ra og sine tro­ver­di­ge skue­spil­le­re – uvan­lig in­tim.

Og et land og en kul­tur som på av­stand an­ta­ke­lig vir­ker frem­med for nord­menn flest, blir med ett ikke så vans­ke­lig å for­stå li­ke­vel. De er visst bare men­nes­ker som øns­ker å be­stem­me over sine egne liv der nede også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.