Oddvar Haug­land til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TOR AAGEDAL

● Oddvar Haug­land, tid­li­ge­re di­rek­tør ved Høg­sko­len i Ag­der (HIA), døde lang­fre­dag 14. april. Han ble 74 år. Døds­bud­ska­pet kom over­ras­ken­de, selv om vi viss­te at Oddvar had­de fått dia­gno­sen Al­z­hei­mer og had­de helse­ut­ford­rin­ger. Det fyl­te oss tid­li­ge­re ar­beids­kol­le­ger med sorg.

Som ny­til­satt di­rek­tør ved ny­opp­ret­te­de Høg­sko­len i Ag­der kom Oddvar til Kristiansand i 1994. Høg­sko­len var re­sul­ta­tet av en sam­men­slå­ing av seks re­gio­na­le høg­sko­ler. Alle had­de en frykt for at egen fag­lig­het kun­ne bli ska­de­li­den­de i den nye høg­sko­len. En helt ny or­ga­ni­sa­sjons­mo­dell kom­bi­nert med øns­ket om en sterk vi­ten­ska­pe­lig ut­vik­ling av den nye høg­sko­len stil­te sto­re krav til høg­sko­le­nes le­del­se, med rek­tor og di­rek­tør i spis­sen. Den­ne opp­ga­ven fyl­te Oddvar på en svært god måte. Som øko­nomi­di­rek­tør fulg­te jeg han på nært hold, og jeg be­und­ret hans enor­me ar­beids­ka­pa­si­tet og evne til å set­te seg inn i sto­re og små sa­ker uten å dri­ve de­talj­sty­ring. Hans ar­beids­dag star­tet gjer­ne kl. 6.00, etter en leng­re tre­nings­tur. På vin­te­ren etter ski­tur med hode­lykt.

Oddvar had­de en so­lid aka­de- misk er­fa­ring og had­de vært di­rek­tør ved to uli­ke høg­sko­ler og di­rek­tør i seks år ved Sen­tral­syke­hu­set i Tele­mark. Vi i Ag­der er takk­nem­li­ge for at Oddvar valg­te å bry­te opp fra Tele­mark for å kom­me til oss. At han i 1997 ble head­hun­tet til Oslo be­kla­get vi, sam­ti­dig som vi var glade for at han fikk an­svar for å ut­vik­le det ny­opp­ret­te­de Nor­ges­nett­rå­det og sei­ne­re NOKUT. For un­der Odd­vars le­del­se ble de or­ga­ner som spil­te med oss og ikke mot oss.

Det falt i mitt lodd å over­ta som di­rek­tør ved HIA etter Oddvar, og jeg fikk man­ge gode råd og ar­beids­per­mer for at jeg skul­le være best mu­lig for­be­redt. Jeg lær­te mye; vik­tig­he­ten av et ryd­dig styre­ar­beid og fo­kus på opp­føl­ging for ikke å stop­pe ut­vik­lin­gen både vi­ten­ska­pe­lig og ad­mi­ni­stra­tivt. I hans tid i NOKUT had­de vi jevn­lig kon­takt. Han var imøte­kom­men­de, men all­tid kor­rekt. Vi fikk ikke noen for­de­ler ut fra gam­melt be­kjent­skap. Men når han i 2007 kun­ne med­de­le at HIA var klar for uni­ver­si­tets­sta­tus var det var en fest­dag for oss. Oddvar gle­det seg med oss over at vi skul­le bli Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Oddvar etter­la­ter hus­tru og tre døt­re m/fa­mi­lie som han var glad og stolt over, og de i ham. Våre tan­ker går nå til dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.