Bare 1120 får se årets førs­te lo­kal­opp­gjør

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

– Det er trist at vi ikke har bed­re ka­pa­si­tet, sier Per Car­s­ten Michel­sen i Aren­dal.

Ver­ken Aren­dal el­ler Jerv har fått noen god start på se­son­gen. Først­nevn­te har vun­net én av sine fem førs­te, mens Jerv har to po­eng.

Det vir­ker ikke å ha så mye å si for in­ter­es­sen til opp­gjø­ret i Aust-ag­der.

– Jeg tror vi kun­ne ha solgt tre gan­ger så man­ge bil­let­ter. Det er dis­se kam­pe­ne det er blitt snak­ket og skre­vet så mye om, sier Michel­sen.

SER ETTER LE­DI­GE

Klub­ben er i gang med å byg­ge ny sta­dion som skal stå klar i juli. Der vil det bli plass til rundt 4000 til­skue­re.

– Det er trist at vi ikke har bed­re ka­pa­si­tet, og at kam­pen ikke går på høs­ten. Vi kun­ne ha byt­tet med Jerv, og spilt på Le­ver­myr nå, sier Michel­sen.

Aren­dal Fot­ball har al­le­re­de fylt opp 500-600 bil­let­ter til sam­ar­beids­part­ne­re og se­song­kort til hver hjemme­kamp. Jerv får 188 bil­let­ter to­talt til lør­da­gens kamp.

– Da er det ikke så man­ge bil­let­ter igjen å sel­ge. Vi har vært på alle sam­ar­beids­part­ner­ne, og alle and­re som har til­gang til bil­let­ter, for å se hva som er le­dig. Det blir nok en run­de til med salg, men om det blir 40 el­ler 100 bil­let­ter, det vet jeg ikke, sier Michel­sen.

Det er med and­re ord mu­lig­het til å sik­re seg en plass fort­satt. De le­di­ge bil­let­te­ne blir tro­lig lagt ut tors­dag.

Avs­park på My­ra lør­dag er kl. 15.00.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Aren­dal Fot­ball tar imot Jerv på My­ra i Aren­dal søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.