Det har tatt litt len­ger tid enn plan­lagt, rett og slett for­di vi har hatt mye å sty­re med.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

vokst opp med jevn­gam­le Brands­dal i Søgne.

Hatt mye å sty­re med

Geir Tøn­nesland, styre­le­der i Start, be­kref­ter at de har snak­ket med Ol­sen om Start-job­ben.

– Men vi har gått bredt ut og snak­ket med man­ge. Vi har gjort en bred kart­leg­ging, sier Tøn­nesland, som tror Start er i mål med en kan­di­dat in­nen et par uker.

– Det har tatt litt len­ger tid enn plan­lagt, rett og slett for­di vi har hatt mye å sty­re med, sier Tøn­nesland, som er styre­le­der i en klubb som blant annet har job­bet mye med spil­ler­lo­gis­tikk den sis­te ti­den. Både Da­ny N´gues­san og Ni­gel Reo-co­ker er hen­tet til klub­ben.

– Hva ten­ker du om at Inge André Ol­sen me­ner det vil være uklokt å ta job­ben før ny dag­lig leder er på plass?

– I en ide­ell ver­den skul­le vi kan­skje an­satt en dag­lig leder før vi an­set­ter sports­lig leder. Sam­ti­dig er vi tryg­ge på at det er ty­de­lig hvil­ken ret­ning klub­ben skal. Klub­ben er det vik­tigs­te, og sam­men har vi en plan som vi tror på. Vi skal an­set­te folk som drar i sam­me ret­ning som klub­ben, selv om det selv­føl­ge­lig kan kom­me folk inn med egne me­nin­ger på hvor­dan ting kan lø- ses, sier Tøn­nesland.

Wig­gen og Hå­land

Etter det Fædre­lands­ven­nen vet er ikke Bård Wig­gen, som Start­le­del­sen også har hatt sam­ta­ler med, ak­tu­ell til stil­lin­gen.

At­le Roar Hå­land, som Start har sagt er et in­ter­es­sant navn, er etter det Fædre­lands­ven­nen vet fort­satt en kan­di­dat til stil­lin­gen som sports­lig leder. Den tid­li­ge­re Start-kap­tei­nen, som job­ber som krets­an­svar­lig for lands­lags­sko­len i NFF Ag­der, øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

– Jeg øns­ker hel­ler ikke å kom­men­te­re det nav­net, ut­over at vi har snak­ket med ham også, i lik­het med man­ge and­re. Vi har snak­ket med både sø­ke­re og and­re, sier Tøn­nesland.

Inge André Ol­sen vil ikke råd­gi Start i sin sø­ken etter sports­lig leder.

– Men jeg vil gi et annet råd; over­tale Even Øgrey Brands­dal til å bli i job­ben, sva­rer Ol­sen, og ut­dy­per:

– Han har gjort en strå­len­de jobb. Dess­uten er det å ha kon­ti­nui­tet i topp­fot­bal­len ekstremt vik­tig, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.