Ny­he­ten får Jo­haug­lei­ren til å smi­le

Faedrelandsvennen - - SPORT - HALVOR EKELAND, ØYSTEIN JOREM

Idret­tens vold­gifts­rett har til­budt do­ping­døm­te The­re­se Jo­haug en dato for hø­ring. Den har hun tak­ket ja til.

Etter lang tids uvi­ten­het, kan The­re­se Jo­haug snart få et en­de­lig svar på om hun rek­ker OL i Py­e­ong­chang.

Par­te­ne har nå fått fore­spør­sel om det pas­ser å ha hø­rin­gen i Idret­tens vold­gifts­rett (CAS) den 6. juni.

– Vårt over­ord­ne­de syns­punkt er at jo før, desto bed­re. Det er et øns­ke fra vår side å få det i star­ten av juni, opp­ly­ser Jo­haugs for­sva­rer, Chris­ti­an Hjort, til Af­ten­pos­ten.

Team­et rundt Jo­haug har over leng­re tid job­bet for å få nett­opp star­ten av juni til å bli da­to­en for hø­rin­gen.

– Det er vik­tig at det gis nok tid til å etab­le­re en god pro­sess. Vi har for­søkt å fin­ne et tids­punkt det kan la seg gjø­re. Da har be­gyn­nel­sen av juni pekt seg ut, for­kla­rer Hjort.

For­ri­ge uke svar­te Team Jo­haug at 6. juni pas­set dem bra. Nå ven­ter de på at også det in­ter­na­sjo­na­le ski­for­bun­det (FIS) skal gi klar­sig­nal.

Ge­ne­ral­sek­re­tær Sarah Lewis vil ikke kom­men­te­re om de kom­mer til å sva­re ja til da­to­en, men det er ven­tet at de vil sva­re i lø­pet av noen da­ger.

I så fall vil Jo­haugs en­de­li­ge dom kun­ne bli klar al­le­re­de i juli.

– Det går re­la­tivt raskt å få en dom. For­hå­pent­lig­vis får vi den i lø­pet av noen uker, men det kan sam­ti­dig for­styr­res av and­re gjøre­mål, fe­rier el­ler lig­nen­de, sier Hjort.

– Men dom­men kan være klar in­nen au­gust?

– Ja, det har vi all grunn til å for­ven­te. Det er na­tur­lig­vis vik­tig å få et svar så raskt som mu­lig, sier han.

Jo­haugs tre­ner, Pål Gun­nar Mik­kel­splass er enig i at «jo før, jo bed­re» er noe hele Jo­haug-team­et stil­ler seg bak.

– Det er all­tid energi­tap­pen­de å ha et slikt usik­ker­hets­mo­ment hen­gen­de over seg, sier han.

FOTO: NTB SCANPIX

The­re­se Jo­haug hå­per på hø­ring i anke­sa­ken 6. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.