Sterk se­song­åp­ning

Faedrelandsvennen - - SPORT - DAG-ERIK TVEDT, for Kristiansand ro­klubb

Fire roere fra Kristiansand ro­klubb tok med seg hjem åtte me­dal­jer fra Årun­gen­re­gat­ta­en.

Os­kar Sø­dal (21) kva­li­fi­ser­te seg til A-fi­nale­sin­gelscul­ler lør­dag i lett­vekts­klas­sen, og etter en fire­del av dis­tan­sen holdt han godt føl­ge med Ol-me­dal­jø­ren Kris­tof­fer Brun (Ber­gens ro­klubb). Os­kar fikk en fin tredje­plass. På bak­grunn av lør­da­gens re­sul­tat, ble han tatt ut til å prø­ve seg i lag­båt i regi av Nor­ges Ro­for­bund. Det førs­te lø­pet var dob­belt­scul­ler, der han rod­de sam­men med Pet­ter Svin­gen (Nors­ke Stu­den­ters Ro­klubb – NSR). De kjem­pet godt og fikk fem­te­plass. I dob­belt­fi­rer stil­te Os­kar med lett­vek­ter­ne Ask Tjøm, Kris­tof­fer Brun og Pet­ter Svin­gen. La­get rod­de inn til sølv­me­dal­jen.

Mat­hil­de Sø­dal (18) vis­te at fjor­årets over­ras­ken­de sei­er i junior­klas­sen ikke kan til­skri­ves flaks, ved nok en gang å ro seg helt til topps. I til­legg til gull­me­dal­jen som Mat­hil­de fikk med seg hjem, sik­ret hun seg le­del­sen i ut­ta­ket til nor­disk mes­ter­skap. Se­ne­re del­tok Mat­hil­de og Aman­da Hel­seth (Åle­sund ro­klubb) i dob­belt­scul­ler der de tok en over­le­gen sei­er. Søn­da­gen bød på hard kon­kur­ran­se for Mat­hil­de i sin­gelscul­le­ren og det end­te med andre­plass bak Aman­da Hel­seth. Set­ter man sam­men de to junior­jen­te­ne i en dob­belt­scul­ler får man et lag som kva­li­fi­ser­te seg til A-fi­na­le, og end­te på en fin sjette­plass.

Oda Mad­land Aa­ge­sen (20) del­tok i lett­vekt sin­gelscul­ler beg­ge da­ge­ne. Lør­dag rod­de hun inn til sei­er foran Eli­sa­beth Frit­ze (Stav­an­ger ro­klubb). Søn­dag måtte hun se seg slått av Eli­sa­beth som var hak­ket ster­ke­re og som pas­ser­te etter halv­rodd løp. Etter­som Oda og Eli­sa­beth var blant de to bes­te lett­vek­ter­ne i sin­gelscul­ler, rod­de de sam­men i dob­belt­scul­ler på søn­dag. De end­te på en flott fjerde­plass, slått av tung­vekts­roere.

Joakim Bøhn (23) i sin­gelscul­ler lør­dag had­de en uhel­dig start og hard kon­kur­ran­se fra bl.a. Olaf Tuf­te og Nils Ja­kob Hoff, og kom ikke til fi­na­len. Søn­dag var det nye mu­lig­he­ter, uten lands­lags­roer­ne i lø­pet. Etter en bed­re start enn da­gen før, var Joakim med å pre­ge lø­pet fra start til mål. Han tok en over­be­vi­sen­de sei­er og vis­te hvor han tri­ves best i fel­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.