Kul­tu­rens sto­re sce­ne

Tea­ter- og kon­sert­huset Kil­den er blitt et kul­tur­hus i ut­vi­det for­stand. De gjør et be­ty­de­lig ny­brotts­ar­beid på in­klu­de­ring.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Det er en dags­ak­tu­ell mes­se, sier di­rek­tø­ren om den ny­skrev­ne og spe­sial­skrev­ne ut­ga­ven av Mo­zarts be­røm­te døds­mes­se, «Requiem», som had­de pre­miere på Kil­den fre­dag. Og han for­kla­rer vi­de­re hvor­for han etter hvert falt for ide­en om å gjø­re om på teks­ten til en av den klas­sis­ke mu­sik­kens al­ler mest geni­er­klær­te kom­po­nis­ter. Og byt­te den ut med teks­ter fra ung­dom­mer som sli­ter, gjen­nom ABUP: – Vi vil gi ung­dom­me­ne som sli­ter med men­tal helse en stem­me. Fle­re og fle­re ung­dom­mer sli­ter med men­ta­le pro­ble­mer, spe­si­elt jen­ter, for­kla­rer Kso-di­rek­tø­ren i Fædre­lands­ven­nens om­ta­le av styk­ket.

Kil­den­kon­fe­ran­sen som gikk av sta­be­len den­ne uken set­ter kul­tur­ar­beid inn i en stør­re kon­tekst.

Og dat­te­ren hans, Ida Li­ly Bjer­ge, nik­ker enig, for hun er nem­lig med og har selv er­fa­ring med psy­kis­ke li­del­ser. Det er en sterk og rø­ren­de his­to­rie.

Den­ne uken har også Kil­den, i sam­ar­beid med uni­ver­si­te­tet, ABUP, syke­hu­set og Cul­ti­va, vært ver­ter for «Kil­den­kon­fe­ran­sen» som hand­let om hvor­dan kunst og kul­tur kan vir­ke i vår tid – «kuns­tens mu­li­ge virk­nin­ger i en ver­den pre­get av usik­ker­het, ra­di­ka­li­se­ring og po­la­ri­se­ring.» Et spenn av gjes­ter og fore­drags­hol­de­re fra inn- og ut­land var sam­let i Kil­den for å få in­spi­ra­sjon og ide­er til vi­de­re in­klu­de­rings- ar­beid, de­mo­kra­ti­ar­beid – fore­byg­ging mot uten­for­skap.

Det er vik­tig ar­beid for et kul­tur­hus som Kil­den, og et ar­beid de fle­re gan­ger har vist at de tar med det størs­te al­vor. Gjen­nom sitt ar­beid i Kil­den Dia­log har stem­mer som van­lig­vis er langt unna det of­fent­li­ge ord­skif­tet blitt løf­tet frem. Psy­kis­ke li­del­ser og flykt­ning­pro­ble­ma­tikk er ek­semp­ler på pro­ble­mer som be­ar­bei­des kunst­ne­risk. Kil­den­kon­fe­ran­sen, som gikk av sta­be­len den­ne uken, set­ter kul­tur­ar­beid inn i en stør­re kon­tekst, hvor det fo­ku­se­res på at kul­tur­ar­bei­det, i til­legg til sin helt su­ve­re­ne egen­ver­di, også kan være et helt nød­ven­dig og sen­tralt verk­tøy for å få dia­log og kunn­skap i en tid frem­med­gjort­het og uten­for­skap brer om seg.

Som Ida Li­ly Bjer­ge sier: – Når vi løf­ter det inn i kul­tur­pro­sjek­ter som det­te, gjør vi det mind­re vans­ke­lig å snak­ke om. Vi fjer­ner ta­bu­er. Vi vi­ser at det er en plass for alle i sam­fun­net.

Kso-di­rek­tø­ren Ste­fan Skôld med dat­te­ren Ida Li­ly Bjer­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.