End­ret ved­tek­te­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SANDBERG

Frps lands­møte end­ret fre­dag ved­tek­te­ne slik at det skal bli vans­ke­li­ge­re å av­hol­de eks­tra­or­di­nært no­mi­na­sjons­møte:

– Det har in­gen ting med si­tua­sjo­nen i Aust-ag­der å gjø­re, be­dy­rer le­de­ren av or­ga­ni­sa­sjons­ut­val­get, Hel­ge André Njå­stad.

– Ved­tek­te­ne våre er et le­ven­de do­ku­ment som end­res hele ti­den, Fris­ten for å le­ve­re for­slag til ved­tekts­end­rin­ger gikk ut ved nytt­år, sier han til Fædre­lands­ven­nen.

Kra­vet om ny no­mi­na­sjon i Aust-ag­der kom i de­sem­ber, få da­ger etter det mye om­tal­te fyl­kes­tin­get der Ås­hild Bruun-gun- der­sen og Frp sik­ret fler­tall for ett Ag­der.

– Det har vært litt for en­kelt å bru­ke mu­lig­he­ten til å av­hol­de eks­tra­or­di­nær no­mi­na­sjon. Nå vel­ger vi å stram­me inn, slik at det bare kan skje der­som det har fore­kom­met for­mel­le feil i den or­di­næ­re no­mi­na­sjons­pro­ses­sen, sier Njå­stad.

Før vo­te­rin­gen gikk Andreas Arff fra Aren­dal på ta­ler­sto­len og ar­gu­men­ter­te mot en slik ved­tekts­end­ring. Men med unn­tak av Arff og Mag­nus Stø Kit­tel­sen fra Ri­sør, stem­te samt­li­ge de­le­ga­ter for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.