Barne­ver­net: – Vi må for­hol­de oss til norsk lov

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Ting­ret­tens dom an­kes ikke, og nå blir in­sti­tu­sjo­nen tvun­get til å end­re det stren­ge sik­ker­hets­re­gi­met rundt ham.

– Vi må for­hol­de oss til norsk lov, og de pre­mis­se­ne dom­men leg­ger for det vi­de­re ar­bei­det til barne­verns­tje­nes­ten i den­ne sa­ken. Vår ad­vo­kat har vur­dert at det ju­ri­disk sett ikke er noe grunn­lag for å anke, sier Svein Ove Ue­land, virk­som­hets­le­der i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Kris­tian­sand er verts­kom­mu­ne for barne­verns­tje­nes­ten i Kris­tian­sand­re­gio­nen, og mot­part i søks­må­let fra Søg­ne-gut­ten (16) og hans far.

MAN­GE HENSYN

Barne­verns­tje­nes­ten kjø­per in­sti­tu­sjons­plass av det stat­li­ge Bu­f­etat, og det er de som i stor grad har ut­for­met det svært om­fat­ten­de sik­ker­hets­re­gi­met som ting­ret­ten me­ner er ulov­lig.

I dom­men fra Kris­tian­sand ting­rett vi­ses det til at barne­verns­tje­nes­ten selv me­ner sik­ker­hets­opp­leg­get ikke er bra for 16-årin­gen.

– Det kan være uli­ke opp­fat­nin­ger mel­lom barne­verns­tje­nes­ten og in­sti­tu­sjo­nen, sier Ue­land til Fædre­lands­ven­nen.

Bu­f­etat re­gion sør sier de har for­holdt seg til vur­de­ring av gjen­ta­kel­ses­fare og sik­ker­het gjort av psy­kia­tri­en.

– Vi har for­søkt å iva­re­ta sik­ker­he­ten til med­ar­bei­de­re i barne­ver­net, gut­ten og sam­fun­net, sier av­de­lings­di­rek­tør Terje Jacobsen til Fædre­lands­ven­nen.

– Men selv om vi hen­ter inn råd og vei­led­ning fra psy­kia­tri­en, er det vi som står an­svar­lig for til­ta­ke­ne vi iverk­set­ter, sier han.

Etter dom­men vil gut­ten fort­satt bo på ene­til­tak, med hva det kre­ver av be­man­ning. Men de an­sat­te kan ikke len­ger fot­føl­ge ham.

– Så langt man hol­der seg in­nen­for lo­vens gren­ser, kan man be­ve­ge seg fritt. Vi må opp­fø­re oss som and­re for­eld­re, sier Terje Jacobsen i Bu­f­etat.

Han av­vi­ser imid­ler­tid at bort­fall av tvangs­plas­se­ring be­tyr et fullt fri­slipp.

– Tvang kan iverk­set­tes når bar­net ut­set­ter seg for fare el­ler av­de­lings­di­rek­tør Bu­f­etat re­gion sør når man vur­de­rer det for å iva­re­ta god om­sorg, sier Jacobsen.

Etter hvert vil det bli vur­dert om 16-årin­gen skal kun­ne bo på en in­sti­tu­sjon sam­men med and­re ung­dom­mer.

Han kan også uten for­mel­le be­grens­nin­ger kun­ne be­nyt­te data­ma­skin, so­sia­le medi­er og te­le­fon og kon­tak­te dem ham vil.

– Men sik­ker­hets­vur­de­rin­gen av ham er vel den sam­me. Hvil­ke ut­ford­rin­ger gir det?

– Vi tol­ker det slik at ting­ret­ten ved opp­he­vel­sen av Fyl­kes­nem­das ved­tak leg­ger mind­re vekt på det­te. Nå må vi job­be barne­verns­fag­lig og over­late vur­de­ring av gjen­ta­kel­ses­fare til helse­ve­se­net og po­li­ti­et, sier Jacobsen.

❞ Vi har for­søkt å iva­re­ta sik­ker­he­ten til med­ar­bei­de­re i barne­ver­net, gut­ten og sam­fun­net

TERJE JACOBSEN,

TIL DEPARTEMENTET

Svein Ove Ue­land i Kris­tian­sand kom­mu­ne sier barne­verns­tje­nes­ten over­for Bu­f­etat har på­pekt at til­ta­ke­ne in­ne­bæ­rer brudd på ret­tig­hets­for­skrif­ten som re­gu­le­rer tvangs­bru­ken.

– Si­den no­vem­ber i fjor opp­le­ver vi at til­ta­ke­ne er blitt noe let­tet på, sier Ue­land.

Han sier Kris­tian­sand, sam­men med Søg­ne kom­mu­ne har hen­vendt seg til Fyl­kes­man­nen og også vil ta kon­takt med bar­ne- og fa­mi­lie­de­par­te­men­tet for å be­ly­se ut­ford­rin­ger sa­ken rei­ser knyt­tet til barn som er un­der den kri­mi­nel­le lav­al­der.

– Det­te set­ter søke­ly­set på for­hol­det mel­lom barne­vern og retts­ap­pa­rat. Barne­verns­lo­ven er in­gen straffe­lov som skal gi straffe­re­ak­sjo­ner. For­må­let til barne­verns­tje­nes­ten er om­sorg, opp­læ­ring og be­hand­ling, og det er hen­sy­net til det en­kel­te barn som skal leg­ges til grunn for barne­ver­nets ar­beid. In­gen­ting an­net, sier Ue­land.

ARKIVFOTO

Svein Ove Ue­land, virk­som­hets­le­der i Kris­tian­sand kom­mu­ne, sier at det ikke er ak­tu­elt å anke dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.