Dis­se sør­len­din­ge­ne er in­vi­tert til mid­dag med konge­pa­ret

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Sju sør­len­din­ger er in­vi­tert til re­gje­rin­gens fest­mid­dag for konge­pa­ret i an­led­ning de­res 80-års­da­ger i år.

10. mai har re­gje­rin­gen in­vi­tert 300 gjes­ter til fest­mid­dag i Ope­ra­en i Oslo. Da mar­ke­res den na­sjo­na­le fel­les­fei­rin­gen av konge­pa­rets 80-års­da­ger.

Kong Ha­rald V ble 80 år 21. fe­bru­ar.

Dron­ning Son­ja blir 80 år 4. juli.

Konge­pa­ret ble gift i au­gust

1968, og fei­rer nes­te år sitt gull­bryl­lup.

Tirs­dag 9. mai er konge­pa­ret vert­skap for en galla­mid­dag på Slot­tet. Ons­dag 10. mai er det lunsj for uten­lands­ke gjes­ter på Konge­ski­pet Nor­ge. Sam­me kveld in­vi­te­rer re­gje­rin­gen til fest­mid­dag i Ope­ra­en til ære for konge­pa­ret.

En del av de 300 gjes­te­ne i Ope­ra­en er spe­sial­in­vi­tert fra næ- rings- og sam­funns­liv i de for­skjel­li­ge fyl­ke­ne, fore­slått av de re­spek­ti­ve fyl­kes­men­ne­ne i Nor­ge.

Fra Sør­lan­det er dis­se sju in­vi­tert spe­si­elt:

• Ma­ri­an­ne Tønne­sen, ild­sjel frå Grim­stad

• He­le­ne Falch Fl­ad­mark, Aren­dal (lei­ar av Ey­de-klyn­ga)

• Kai Stef­fen Øs­ten­sen, Van­se (lei­ar av Stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Ag­der)

• Øy­vind Iver­sen, Flekke­fjord (adm. dir. Simek AS)

• Karl-heinz Frank Reichert, rek­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der

• Tor­hild Brans­dal, ord­fø­rer i Ven­ne­sla

• Rei­dar Sa­ga, ord­fø­rer i Åm­li.

He­le­ne Falch Fl­ad­mark.

Kai Stef­fen Øs­ten­sen.

Tor­hild Brans­dal.

Karl-heinz Frank Reichert.

Ha­rald Fur­re.

Øy­vind Iver­sen.

Rei­dar Sa­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.